Flytt från Campus Borlänge

Högskolan behöver flytta ur delar av nuvarande Campus Borlänge innan nya campus i Borlänge är färdigt. Högskolan kommer ha tillgång till i stort sett alla lärosalar, men kontorsarbetsplatser behöver tömmas. Flytt sker efter vårterminens slut i juni 2023.

Bakgrund

Högskolans nya campus i Borlänge står klart till sommaren 2024. Tidplanen för byggprojektet har uppdaterats under projektets gång, vilket påverkat planerad utflytt från nuvarande campus. Samtidigt har Borlänge kommun genomfört ett skolplanearbete, vilket visat att kommunen behöver tillgång till högskolans lokaler för ombyggnation från och med sommaren 2023. Högskolan behöver flytta ur delar av nuvarande Campus Borlänge innan nya campus i Borlänge är färdigt. 

Högskolan har som det ser ut i nuläget fortsatt tillgång till merparten av lärosalarna och fortsatt tillgång till bibliotek, labbsalar och reception, samt ”svarta lådan”. Men kontorsarbetsplatser behöver tömmas och flytt till temporära lokaler ska ske. 

Tidplan

Tidplanen kommer justeras och blir mer exakt så snart viktiga hållpunkter och datum finns beslutade. 

2023

  • 13 februari: Beslut om flytt till temporära lokaler 
  • Februari: Översyn av högskolans behov av lokaler med utgångspunkt i verksamheten.
    I arbetet deltar prefekter och avdelningschefer med medarbetare i Borlänge. En enkät skickas ut till samtliga avdelningschefer på Campus Borlänge med frågor om var medarbetare arbetar idag, det vill säga hur stor del de är fysiskt på plats. Detta för att se över behovet av tillfälliga kontorsarbetsplatser. Enkäten är även en del av arbetet med lokalisering av sammahållna akademiska miljöer. 
  • Juni: Efter slutet av vårteminen 2023 genomförs flytt av kontorsarbetsplatser till temporära lokaler.

2024

  • Sommar: Flytt till nya Campus Borlänge
  • Höstterminen 2024: Studenter välkomnas till nya Campus Borlänge

Frågor och svar

Frågor och svar uppdateras löpande. Senast uppdaterade 2023-03-15. 

Varför behöver högskolan flytta ur delar av Campus Borlänge?

Borlänge kommun behöver få tillgång till en del av våra nuvarande lokaler för att bygga om dem för sin utbildningsverksamhet. Det innebär att vi behöver flytta ur delar av nuvarande Campus Borlänge innan nya Campus Borlänge är färdigt till temporära lokaler.

Varför kommer denna flytt nu?

Tidplanen för byggprojektet nya Campus Borlänge har uppdaterats under projektets gång, vilket påverkat planerad utflytt från nuvarande campus. Samtidigt har Borlänge kommun genomfört ett skolplanearbete, vilket visat att kommunen behöver tillgång till högskolans lokaler för ombyggnation från och med sommaren 2023.

Vilka lokaler får högskolan behålla fram till att nya Campus Borlänge är klart?

Högskolan kommer ha tillgång till i stort sett alla lärosalar, bibliotek, labbsalar och reception, samt ”svarta lådan”, men kontorsarbetsplatser behöver tömmas. 

Karta med beskrivning av vilka delar högskolan ska lämna när.
Översikt över högskolans evakueringsplanering. Gröna delar har högskolan full tillgång till det är dags att flytta till nya Campus Borlänge sommaren 2024. Högskolan Dalarna

Kan högskolan flytta delar av verksamheten till Campus Falun?

Det är inte aktuellt i nuläget. Arbete pågår med att se över temporära kontorsarbetsplatser i närheten av Campus Borlänge. 

Vilka temporära lokaler är aktuella?

Det pågår ett arbete för att se över vilka behov högskolan har. Hus 26” på Trafikverkets område är aktuellt för tillfälliga kontorslokaler. En del av de lokaler som högskolan kommer ha fortsatt tillgång till på campus kommer också användas som kontor. 

Som ersättning för de undervisningslokaler som högskolan behöver lämna, kommer en paviljongbyggnad med två våningar att placeras med början utanför huvudentrén till Campus Borlänge. Byggnaden sträcker sig sedan längs med Röda vägen mot Komvux. Salarna kommer fullt ut att ersätta de salar som lämnas: Nätverkslabb, datasalar samt lärosalar.

Kartvy med byggander och vägar utmärkta. Markeringar är gjorda i bilden för att tydliggöra "Hus 26" som ligger nord öst om högskolans huvudentré.
"Hus 26" ligger cirka 300 meter nord öst om högskolans huvudentré. Undervisningspaviljongen kommer stå klar till höstterminen 2023. Högskolan Dalarna

Vilket datum behöver kontoren vara tömda?

Flytt till temporära kontorslokaler sker efter vårterminens slut i juni 2023, men inget datum är fastställt ännu.

Hur kommer flytten att gå till?

Praktisk information om flytten kommer längre fram i vår. Planen är att du packar ner dina egna kontorstillhörigheter, men får hjälp att flytta dem till temporärt kontor.

Vad innebär detta för våra studenter?

Vi fortsätter bedriva utbildning från våra campus i Falun och Borlänge. I nuläget ser vi att påverkan på lärmiljön och studiemiljön är liten, vi kommer ha tillgång till i stort sett alla våra lärosalar på nuvarande campus. En tillfällig paviljong kommer för undervisning kommer återfinnas utanför entrén till nuvarande campus och komplettera de lokaler som finns i byggnaden.

Hur blir det med salar för de cirka 700 tentamen som skrivs årligen?

Det kommer inte att påverka de studenter som skriver tentamen i slutet av vårterminen 2023 eftersom flytten sker därefter. Hur det ser ut inför nästa tentamensperiod är inte klart ännu.

Om jag inte vill flytta till evakueringskontoret, får jag sitta hemma?

Det är en dialog du har med din närmaste chef.

Kommer entrédörrarna till vara öppna som vanligt?

Ja, ordinarie öppettider gäller tills vidare.

Hur kommer laboratoriemiljön att påverkas?  

Viktiga miljöer för högskolan som ”svarta lådan” och specifika labb kommer vi fortsatt ha tillgång till fram till att nya Campus Borlänge är färdigställt.

Finns det risk för buller?

Vid en ombyggnation kan det förekomma buller, men i vilken omfattning går inte att förutsäga redan nu. Ambitionen är så liten påverkan som möjligt på högskolans verksamhet. Här pågår en dialog med kommunen löpande för att hitta lösningar. 

Vad händer med källarplanet? 

Källarplanet behöver tömmas, planen är använda källaren för transport av byggmaterial i samband med ombyggnationen. 

Har ser samarbetet med Borlänge kommun ut?

Samarbetet med Borlänge kommun har varit bra under hela processen med vårt nya campus. Vi har en tät dialog med representanter från både Borlänge och vår hyresvärd Hushagen för att lösa den temporära flytten. Borlänge kommun och Hushagen kommer i dialog med högskolan att göra allt de kan för att skapa en så bra situation som möjligt i Borlänge under kommande läsår.

Senast granskad: