Användning av arbetsplatser

Det finns ett behov att se över hur arbetsplatser ska användas mer effektivt i takt med ombyggnationer och nybyggnationer för Högskolan Dalarnas campusområden.

Bakgrund

Högskolan är i stort behov av att optimera kontorsytor och arbetsplatser. Idag står många kontor tomma större delen av tiden, samtidigt saknas fysiska arbetsplatser till medarbetare.

Högskolan ska presentera en ny kontors- och arbetsplatspolicy för att göra det tydligt om hur högskolans kontorsytor och arbetsplatser ska användas. Arbetet med policyn beräknas bli klar under 2023.

Policy för arbetsplatser

Kontors- och arbetsplatspolicyn ska leda till att bättre kunna reglera arbetsplatser och bli anpassat för en variation mellan närvaro och distansarbete på högskolan. Rektor har beslutat att ta fram en policy om hur befintliga arbetsplatser, kontor och lokaler ska användas. Dels för att lokaler ska användas mer effektivt och på ett hållbart sätt, dels att den fysiska och sociala arbetsmiljön ska vara av hög kvalitet med trivsamma och stimulerande mötesplatser.

Avdelningen för fastighets- och campusplanering ansvarar för samordning av arbetet med högskolans lokalfrågor. I dagsläget finns två arbetsgrupper som fokuserar på en övergripande policy för hur arbetsplatser ska användas på högskolan samt för behov av arbetsplatser i samband med flytten från språkhuset tillbaka till Campus Falun.

Tidplan

2019-2021 Renovering av huvudbyggnaden, Hyttan, campus Falun. Under tiden för renoveringen har främst institutionen för språk, litteratur och lärande huserat i tillfälliga moduler, i det så kallade språkhuset. I mitten av mars 2023 upphör avtalet för modulerna. Det finns idag inget beslut om vart medarbetarna ska sitta på Campus Falun, men behovet är beräknat till 50 arbetsplatser.

2022 oktober Inventering av arbetsplatser på Campus Falun. Enkät skickas till avdelningschefer.

2022 december Framtagen policy för högskolans arbetsplatser. OBS! Policyn är inte klar, mer information kommer under 2023.

2023 januari-mars Utflyttning från språkhuset.

2023 mars Avtal för språkhuset upphör. 

2023 mars-oktober modulerna för språkhuset fraktas bort av entreprenören inom ett halvår, enligt avtal.

 

Med reservation för ändringar.

Genomförande

Flytt från språkhuset till Hyttan

Inom kort ska modulerna (språkhuset) utrymmas vilket leder till ett behov av cirka 50 fysiska arbetsplatser på Campus Falun. Med anledning av det kommer alla avdelningschefer i Falun att få se över sitt hyrda kontorsbestånd, användningsgrad och möjligheten att dela kontor. Syftet med inventeringen är att kunna frigöra kontorsytor och se till att alla har en stimulerande arbetsplats.

Inventering av arbetsplatser på Campus Falun, hösten 2022

Som en del i planeringen av flytten från språkhuset kommer en enkät skickas ut till samtliga avdelningschefer på Campus Falun 3 oktober 2022 med frågor om var medarbetare arbetar idag, det vill säga hur stor del de är fysiskt på plats.

 

Senast granskad: