Styrelse och ledning

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet.

Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen. 

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen ansvarar bland annat för fördelningen av resurser och beslut i strategiska frågor. Styrelsen består av rektor, åtta externa ledamöter som representerar samhälle och näringsliv, tre representanter för lärarkåren och tre representanter för studenterna. De externa ledamöterna och ordförande utses av regeringen, medan verksamhetsföreträdarna utses i kollegiala val.

Högskolestyrelsens sammansättning

Högskolans rektor (vikarierande)

 • Jörgen Elbe

Externa ledamöter

 • Petter Aasen, professor, rektor Universitetet i Sørøst-Norge
 • Christina Bellander, konsult (ordförande)
 • Anna Björkman, verksamhetschef Falu Gruva
 • Marie Granlund, f.d. riksdagsledamot
 • Johannes Hylander, kommunikationsrådgivare New Republic
 • Ronny Modigs, överste, chef Dalregementet
 • Karin Stikå Mjöberg, biträdande regiondirektör Region Dalarna
 • Henrik Navjord, regionchef Dalarna, Svenskt Näringsliv

Lärarledamöter

 • Kenneth Carling (ersätter Linda Vixner tills vidare)
 • Carl Olsmats
 • Linda Vixner (tjänstledig för tidsbegränsat uppdrag inom högskolan) 
 • Annika Vänje

Studentrepresentanter

 • Johanna Strickert
 • Ebba Erkas
 • Anton Bergström

Mandatperiod för externa ledamöter är 1 maj 2023 till 30 september 2024. Den är tillfälligt förändrad från tre år till 17 månader för samtliga utsedda ledamöter, enligt ett regeringsbeslut som fattades i samband med att lärosätenas styrelser presenterades. Verksamhetsföreträdare väljs för en mandatperiod på tre år, 1 maj 2023 till 30 april 2026. Studeranderepresentanter väljs årligen för tiden 1 juli till 30 juni.

Rektor 

Högskolans rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under styrelsen. Rektor utses av regeringen och är högskolans myndighetschef. 

Rektorsfunktionen

Rektorsfunktionen ansvarar för strategiskt stöd till rektor med fokus på utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsuppföljning.

Funktionen omfattar fem tjänster:

 • Prorektor: rektors ställföreträdare och är även ordförande i forskningsberedningen.
 • Vicerektor för hållbar utveckling och samverkan: leder och utvecklar arbetet med hållbar utveckling och samverkan med ett högskoleövergripande perspektiv och representerar högskolan gentemot samarbetspartners och andra intressenter.
 • Vicerektor för utbildning: har ansvar för det övergripande strategiska arbetet med högskolans utbildningsutbud och de stödjande och styrande processerna.
 • Högskoledirektör: ansvarar för högskolans verksamhetsstöd och är en del av Högskolan Dalarnas ledning.
 • Dekan: arbetar övergripande med kvalitetssäkring av utbildning och forskning samt ordförande för Utbildnings-och forskningsnämnden.

Rektorsfunktionens sammansättning

 • Vikarierande rektor: Jörgen Elbe
 • Tf. prorektor: Maria Jansdotter Samuelsson
 • Vicerektor för hållbar utveckling och samverkan: Maria Jansdotter Samuelsson
 • Vicerektor för utbildning: Jonas Tosteby
 • Tf. vicerektor för forskning: Linda Vixner (20 procent av heltidstjänst)
 • Högskoledirektör: Katarina Johansson
 • Dekan: Linda Vixner
Senast granskad:
Senast granskad: