Sammanhållna akademiska miljöer

En sammanhållen akademisk miljö bygger på den intellektuella samhörighet som finns mellan lärare, lärarlag och forskargrupper inom ett definierat område. Den ska präglas av kreativitet och utvecklingskraft.

Organisatoriska och strukturella förändringar genomfördes 2020–2021 för att skapa förutsättningar att uppnå strategimålen, bland annat ombildades tre akademier med sex forskningsprofiler till fem institutioner med sammanhållen styrstruktur för utbildning och forskning. 

Högskolan Dalarnas sammanhållna akademiska miljöer: 

 • Hälsa och välfärd
 • Teknik och data
 • Utbildning och lärande
 • Hum-sam
 • Media
 • Språk

Kännetecken för en sammanhållen akademisk miljö:

 • Attraktiva utbildningar på alla nivåer, från grundnivå till forskarutbildning (i egen regi eller i samverkan med andra lärosäten).
 • En grupp doktorander av tillräcklig storlek så att en konstruktiv doktorandmiljö kan upprätthållas.
 • Utbildningar på avancerad nivå som säkrar ett stabilt inflöde av doktorander.
 • Forskningsprogram med mål och planer för forskningens utveckling och för hur forskningen ska stödja utbildningen.
 • Nära samverkan mellan forskning och utbildning där stark forskningsanknuten utbildning är en självklarhet.
 • Forskargrupper om verkar inom ramen för ett eller flera forskningsprogram och som har god förmåga att attrahera till kunskapsutvecklingen inom sitt fält nationellt och internationellt och som har god förmåga attrahera externa forskningsmedel.
 • Ett stort antal disputerade lärare och seniorer inom kunskapsområden som är varandra understödjande.
 • Väl utvecklade nationella och internationella samarbeten med lärosäten inom det egna fältet.
 • Att tillräckligt antal professorer och docenter för att genomföra en långsiktigt hållbar forskarutbildning.
 • Väl utvecklad samverkan med omgivande samhälle.
Senast granskad:
Senast granskad: