Ny hantering av högskolans styrdokument

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett arbete har pågått för att få en bättre hantering av högskolans styrdokument. Processen för styrdokument har förtydligats vilket gör att kvaliteten ökar i form av likvärdiga arbetssätt och digitaliserade informationsflöden och säkerställer att den information som styrdokumenten bär är korrekt.
Närbild på händer som använder tangentbord.
Digitaliserade informationsflöden säkerställer att den information som styrdokumenten bär är korrekt, tillförlitlig och tillgänglig. Jonathan Bergkvist

Det har gjorts en översyn av alla högskolans styrdokument som nu återfinns i enhetliga och tillgänglighetsanpassade dokumentmallar som hanteras i Microsoft365/SharePoint och i BeHDa. Styrdokumenten publiceras sedan på medarbetarwebben och du.se.

Kvalitetssäkring av styrdokumenten

En tydlig struktur och ett helhetstänkande för högskolans styrdokument skapar förutsättningar för det systematiska kvalitetsarbetet. Högskolans styrdokument behöver vara uppdaterade och relevanta, därför har rollen dokumentansvarig förtydligats. Dokumentansvaret omfattar alla delar av processen och innehas av den chef, alternativt ordförande, för avdelningen eller nämnden som äger det aktuella styrdokumentet. En rutin som utgår från processen för handläggning av styrdokument finns framtagen som visar de olika stegen i handläggningen och vad som ska utföras i respektive steg.

Processbeskrivning över handläggningen av styrdokument. Figuren är lila.
Processen för handläggning av styrdokument är tydlig och ska vara enkel att följa. 

Inrättande av granskningsfunktion

En granskningsfunktion har inrättats för att ytterligare säkerställa kvaliteten på styrdokumenten. Granskningsansvarig är den funktion vid avdelningen för stöd till ledning och styrning som ska bidra till beredningsarbetet genom att granska formalia, systematik och konsistens i ett styrdokument. Det innebär att säkerställa att dokumentet följer den systematik som gäller för högskolans styrdokument och att innehållet är överensstämmande med övriga styrdokument.

Granskningsfunktionen träffas varje vecka för hantering av pågående ärenden.

Senast granskad:
Senast granskad: