Nationell rapport om sexuella trakasserier släpps 20 maj

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under två år har förekomsten av sexuella trakasserier kartlagts inom akademin på svenska lärosäten. På fredag 20 maj presenteras resultaten för hela sektorn i en nationell rapport.

Studien är en del av ett forsknings- och samverkansprogram som leds av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö Universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.  

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur situationen ser ut i Sverige, för att kunna arbeta vidare med frågorna och följa utvecklingen på området. Forskare har kartlagt förekomsten av sexuella trakasserier i enkätundersökning. Enkäten innehöll frågor om bland annat mobbning och psykisk ohälsa och gick ut till studenter, doktorander och anställda. Närmare 1 000 personer från högskolan har svarat i enkäten.

– Vi ser fram emot att del av de fullständiga resultaten för sektorn, samtidigt som sammanställning av våra egna resultat pågår. Detta är frågor som ständigt måste hållas levande, vi har därför nyligen genomfört flera viktiga insatser för att gemensamt skapa en god arbetsmiljö och fler insatser planeras i närtid, säger Anna-Karin Mässing, HR-chef.

Så jobbar vi med arbetsmiljön

Vår nya organisation i kombination med pandemin har bidragit till ökat fokus på vad en god arbetsmiljö innebär där alla, såväl studenter som medarbetare, får möjlighet att utvecklas och trivas. En god arbetsmiljö skapas gemensamt och under året som gått har flera viktiga insatser inom detta område genomförts och fler planeras.

  • Förebyggande arbete: kompetensutveckla inom Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och utbilda om kränkande särbehandling, handledning till chefsgruppen, utbildning om den statliga värdegrunden för samtliga medarbetare. Utbilda och kompetensutveckla alla medarbetare i systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Systematik i arbetsmiljön: uppmärksamma brister och åtgärder i arbetsmiljön genom olika verktyg (exempelvis medarbetarenkäten, anmälan av tillbud, medarbetarsamtal, skyddsronder med mera).
  • Förutsättningar för hantering: löpande se över och förbättra mål och styrdokument (regler och handläggningsordningar) för tydlig hantering och stöd av kränkande särbehandling.

Så anmäler du sexuella trakasserier eller diskriminering på arbetsplatsen

En medarbetare som upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier ska i första hand vända sig till sin närmaste chef. Om en medarbetare upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av sin närmaste chef ska hon eller han vända sig till chefens överordnade.

Kränkande särbehandling - Högskolan Dalarna (du.se)

Kort om den nationella studien

  • Studien påbörjades våren 2019 och är en del av ett forsknings- och samverkansprogram och leds av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö Universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.
  • Våren 2021 genomfördes en enkätundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån.
  • Enkäten skickades ut till 125 000 personer – anställda, doktorander och studenter vid 38 svenska lärosäten.
  • Resultatet för hela sektorn kommer att presenteras i en samlad rapport fredag 20 maj.    

Kontakt

Anna-Karin Mässing
Senast granskad:
Senast granskad: