Nu skickas studentenkäten ut

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studentenkäten genomförs vartannat år och är en viktig del i högskolans kvalitetssystem. Enkäten omfattar frågor om bland annat nöjdhet med utbildningen och stödfunktioner, anledningar att välja Högskolan Dalarna, pandemihanteringen samt studenternas mående.
Tre personer framför dator
Johnér Bildbyrå

Syftet med studentenkäten är att kontinuerligt och systematiskt samla in aktuella data kring studenternas åsikter i relevanta frågor som rör studiesituation och våra utbildningar.

Enkäten är viktig. Ju fler svarande desto större nytta har högskolan av studentenkäten som kvalitetsverktyg. Extra viktigt är att få ett tillräckligt antal respondenter på programnivå för att vi ska få en så representativ bild som möjligt av studenternas erfarenheter. Är du programansvarig eller lärare? Påminn gärna dina studenter om enkäten.

Studentenkäten kan också ses som en del i arbetet med att säkerställa studentinflytande utöver kursvärderingarna och studentrepresentation i beredande och beslutande organ.

Hur går enkäten till?

Samtliga registrerade studenter får en inbjudan att delta. Läser en student både program och fristående kurs får studenten enkäten i egenskap av programstudent.

På måndag den 4 april får studenterna ett informationsbrev om enkäten och på onsdag samma vecka skickas inbjudan med länk till enkätformuläret. Studenterna kan välja att svara på svenska eller engelska och både information och inbjudan finns på engelska. Påminnelser kommer att skickas ut till de som inte har svarat på enkäten under april.

Studentenkätens innehåll

Målet med enkäten att kunna bidra till förbättringar av våra utbildningar och till stödet för dessa. Studentenkäten innehåller följande:

 • Kunskap om våra studenter
 • Studenternas övergripande nöjdhet med Högskolan Dalarna
 • Studenternas nöjdhet med utbildningen
 • Studenternas nöjdhet med stödtjänster och faciliteter
 • Studenternas nöjdhet med och upplevd omfattning av arbetslivsanknytning/samverkan
 • Hur och varför studenterna väljer Högskolan Dalarna (attraktivitet)
 • Vilka mål studenterna har med sin utbildning
 • Studenternas nöjdhet med Falun och Borlänge som studentstäder
 • Studenternas nöjdhet med studentboende i Borlänge och Falun
 • Studenternas psykiska hälsa/mående
 • Förekomst kränkande attityder och sexuella trakasserier
 • Studenternas tankar kring Högskolan Dalarnas pandemihantering

Resultatet av enkäten presenteras i höst.

För frågor eller funderingar kring studentenkäten kontakta

Forsknings- och utbildningsstrateg
Senast granskad:
Senast granskad: