Hur ska lärarutbildningarna vid högskolan vara organiserade?

På uppdrag från högskolestyrelsen genomförs för närvarande genomlysning av lärarutbildningsområdet och ett arbete för att ta fram förslag till en ny organisation för lärarutbildningarna. I förslaget förordas att lärarutbildningen ska vara hela högskolans angelägenhet.
Elever som jobbar i sina skrivböcker
Jonathan Bergqvist

Vid rektors ledningsråd 20 maj presenterades ett förslag på framtida organisation. Förslaget innebär en matrisorganisation, där lärarutbildningens ämnen, kurser och medarbetare finns på samtliga institutioner vilket innebär att det inte längre finns en institution med särskilt ansvar för lärarutbildning. Ett separat lärarutbildningsorgan, en lärarutbildningsnämnd, står i stället för kvalitetsansvar och samordning av lärarutbildningen. Denna nämnd ska vara företrädd i rektors ledningsråd vilket understryker lärarutbildningarnas betydelse.

Bakgrunden till den genomlysning som genomförts är bland annat de slutsatser som dras i den granskningsrapport som en högskoleextern analysgrupp genomförde med anledning av det förlorade och därefter uteblivna examenstillståndet för förskollärarutbildning. Analysgruppen lyfter där fram behov av att förstärkta formerna för det övergripande ansvaret för lärarutbildningen vid högskolan, stärka programansvaret samt att ämnet pedagogiskt arbete i nuvarande form och innehållsmässigt breda omfattning bör ses över.

Tf prorektor Maria Jansdotter Samuelsson är ordförande i arbetsgruppen som genomför uppdraget. Arbetsgruppen består även av prefekt och proprefekt för institutionen för lärarutbildningen (ILU), prefekt alternativt proprefekt från övriga institutioner, Sverker Johansson från avdelningen för ledningsstöd och ekonomi, samt Ebba Erkas, studentrepresentant. En referensgrupp bestående av alla kollegiala ledamöterna i institutionsrådet för ILU samt en kollegial ledamot från övriga respektive institutioner och en studentrepresentant har också varit aktiva i arbetet.

– Jag har förståelse för att förslaget väcker olika känslor hos medarbetarna. Medarbetarnas delaktighet är viktig och där ser vi att referensgrupperna har fyllt ett viktigt syfte, säger Maria Jansdotter Samuelsson, och konstaterar:
Arbetet som nu görs med översynen är en satsning för att fortsätta utveckla området genom att involvera hela lärosätet i dessa viktiga utbildningar.

Tidplan för arbetet
  • 8 april: Rektor beslutar om att ge tf prorektor uppdraget att sätta samman och leda en arbetsgrupp för att genomföra en genomlysning av lärarutbildningsområdet samt ta fram förslag till ny organisati­­on för lärarutbildningarna.
  • 12 april: Rektor beslutar om arbetsgruppens utformning.
  • 20 maj: Rektors ledningsråd diskuterar förslag på ny organisation för lärarutbildningarna.
  • 13 juni: Förslag till ny organisation för lärarutbildningarna presenteras för högskolestyrelsen. Förslaget ska därefter hanteras som styrelsen beslutar.
Senast granskad:
Senast granskad: