Förslag till beslut om verksamhetscykel och stödets organisering till rektors ledningsråd

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu fattas snart beslut om några av de sista viktiga pusselbitarna i projektet implementering av högskolans strategi.

På agendan för Rektors ledningsråd måndag 21 juni återfinns både den utvecklade verksamhetscykeln (delprojekt 2) och stödets organisering (delprojekt 5) på dagordningen, detta efter att de förhandlats i MBL.

Efter beslut i Rektors ledningsråd kommer de två delprojekten att avslutas. Utvärderingen av samtliga delprojekt liksom analys av det övergripande projektet att implementera strategin sammanställs och genomförs under sommaren och hösten 2021.

Utvecklad verksamhetscykel för hela lärosätet

Delprojekt 2 har haft i uppdrag att ta fram förslag till en gemensam verksamhetscykel för forskning och utbildning i syfte att skapa ett transparent och tillgängligt system för ekonomisk och verksamhetsmässig planering, uppföljning och analys. Förslaget omfattar den högskoleövergripande verksamhetscykeln och utgör grunden som institutionernas / verksamhetsstödets verksamhetscykelprocesser sedan baseras på. Inriktningsrapporten som ligger till grund för förslaget har remitterats och därefter justerats.

Projektet föreslår för beslut till Rektors ledningsråd att den grundstruktur som redan finns med verksamhetsuppdrag, kvalitetsuppdrag och dialoger i stort bibehålls men med förtydligande kring vissa delar, t ex;

 • Att kopplingen till strategisk nivå i planering och uppföljning stärks
 • Att ökat fokus läggs på analys – även över tid
 • Att dokumenthanteringen förenklas
 • Att koppling till resultat från granskningar förstärks
 • Att arbete läggs på att sprida kunskap om verksamhetscykel-processen så att implementeringen av den förstärks.

I förslag till beslut tydliggörs att den reviderade verksamhetscykelprocessen bör införas successivt från och med långtidsplaneringen 2022–2024 som sker hösten 2021 och vara fullt införd under 2022 och ska omfatta hela lärosätet. Verksamhetsstödet föreslås ansvara för att erbjuda ett administrativt stöd för de lärosätesgemensamma processerna som ingår i verksamhetscykeln och att tillhandahålla utbildningar och information om verksamhetscykelns övergripande mål, syfte och genomförande. 

Ett proaktivt stöd under fortsatt utveckling

Delprojekt 5 har haft i uppdrag att förslå hur verksamhetsstödet kan utvecklas till att bli mer enat, sammanhållet och proaktivt. Proaktivt verksamhetsstöd är en av högskolans centrala kvalitetsaspekter.  Ett förslag på hur detta skulle kunna möjliggöras remitterades under våren som gav upphov till många svar. Utifrån det har ett reviderat förslag arbetats fram – som nu läggs fram till beslut för Rektors ledningsråd. Organisationsjusteringen innebär att några personer på sikt kommer att byta organisatorisk tillhörighet (avdelning). Vilka medarbetare som går vart ska utredas och detta arbete påbörjas efter att det övergripande beslutet om verksamhetsstödets organisation har tagits.

 • Utbildnings- och forskningskansliet (UFK) och Rektors kansli slås samman och bildar en avdelning. Avdelningens namn ska utredas. Rollen som avdelningschef utlyses.
 • Medarbetare som arbetar med verksamhetsplanering och uppföljning flyttas från UFK till Ekonomiavdelningen.
 • Dialog ska föras om hur funktioner på UFK och Rektors kansli som överlappar med andra avdelningars ansvarsområden kan komma att flyttas till dessa avdelningar i stället. Detsamma gäller funktioner i dagsläget placerade direkt under högskoledirektör.
 • Avdelningen med nuvarande namn KTP formeras om för att även hantera uppdraget att ge stöd till forskning. Byte av namn på avdelningen ska utredas. Resursförstärkning utöver kompetenser från UFK och Rektors kansli för att möjliggöra att det nya uppdraget kan uppfyllas ska säkerställas.
 • En plan för det fortsatta arbetet med dialog om arbetssätt och samarbetsytor kommer att tas fram inför hösten 2021 i den ordinarie verksamhetsplaneringsprocessen. Dialog kommer att föras med institutioner, verksamhetsstöd, studenter inklusive doktorander och nämndorganisation.
 • Organisationsförändringen innebär att samtliga avdelningschefer är direktrapporterande till högskoledirektör.
Kontakt
Enhetschef
projektledare implementeringen av strategin
Senast granskad:
Senast granskad: