Förenkling av det digitala beslutsunderlaget i kvalitetssäkringsprocessen för forskningsansökningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny uppdatering i beslutsunderlaget för ansökningar om extern forskningsfinansiering - för att förenkla och underlätta arbetet för dig som forskare!

Högskolans kvalitetssäkringsprocess för ansökningar om extern forskningsfinansiering utvecklas vidare

Högskolans interna process för forskningsansökningar implementerades i början av 2018. Processen innebär i korthet att: 

  • alla ansökningar genomgår en kollegial vetenskaplig granskning,
  • budget och intern ekonomisk kalkyl (som ska godkännas av prefekt) upprättas och
  • rektor alternativt prefekt fattar beslut om inskickande till finansiär. 

Notera också att en föranmälan alltid ska göras av ansökningar där finansiären kräver rektors underskrift. Avdelningschef och ämnesföreträdare ska också informeras om att en ansökan förbereds. 

Uppdateringar av processen under 2021- 2022

Under åren 2021-2022 uppdaterades delar av kvalitetssäkringsprocessen något, dvs den del som handlar om beslut före inskickande till finansiär, utifrån vår nya organisation och delegationsordning.

Därefter gjordes också - inom ramen för högskolans övergripande digitaliseringsarbete - just beslutsunderlaget om till ett digitalt formulär. Formuläret kopplades även till mötes- och beslutshanteringssystemet BeHDa, vilket bland annat innebär att allt ansökningsunderlag som huvudsökande forskare skickar in via systemet automatiskt diarieförs och går direkt till beslutsfattare, föredragare och institutionsadministratör/sekreterare. 

Förenkling 2023

Nu har en ytterligare förenkling av det digitala formuläret gjorts, vilket innebär att beslutsunderlaget blir tydligare och lättare att navigera i och därför också lättare för huvudsökande forskare att fylla i. 

Två separata formulär har också skapats för respektive språk - svenska och engelska - vilket gör att informationen i formuläret blir mer överskådligt. 

Kravet på att alla ansökans delar ska bifogas inför beslut har också tagits bort och gäller nu enbart budget, intern ekonomisk kalkyl och abstract. Det är naturligtvis bra om så många delar av ansökan som möjligt, även fortsättningsvis, bifogas (t ex projektbeskrivning, CV:n, intyg och stödbrev o s v), men är alltså inte ett krav längre. 


Viktigt att notera!

Alla underlag som bifogas beslutsunderlaget och skickas in via BeHDa-systemet diarieförs automatiskt.   

De delar av ansökan som INTE skickas in för beslut, måste projektledaren själv skyndsamt, diarieföra efteråt. 


Var hittar jag beslutsunderlaget (det digitala formuläret)?

Beslutsunderlaget nås, som vanligt, via Forskningsstödets ingång på medarbetarwebben, under Extern forskningsfinansiering (se i texten under rubriken Vid en ansökan eller under Bilagor i högerkolumnen). 

Direktlänkar till beslutsunderlaget: 
Digitala formuläret på svenska
Digitala formuläret på engelska 

 

Senast granskad:
Senast granskad: