Dekanerna informerar (november 2021)

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolans dekaner informerar om aktuella ärenden som Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, hanterar för närvarande.

Möjlighet att ingå i nämndarbetet

Som tidigare aviserat kommer Områdesnämnderna, med ansvar för reaktiv utbildningsgranskning och för utbildningsplaner vid lärosätet, att läggas ner vid årsskiftet och ersättas med granskningsutskott från och med januari 2022. UFN efterlyser intresseanmälningar till att ingå i de nya granskningsutskotten. Granskningsutskottens uppgift kommer att innefatta kvalitetsgranskning av utbildningar på grundnivå och på avancerad nivå och innefattar en omfattning om 5% i tjänst. * I varje utskott ingår förutom en ledamot av UFN (sammankallande) två ordinarie ledamöter som båda behöver vara verksamma minst 50% i utbildning, forskning eller nämndverksamhet.

Sammanlagt fem utskott kommer att utses på UFN:s möte den 15 december. Tio ordinarie ledamöter kommer att utses vid detta möte, samt de fem sammankallande UFN-ledamöterna. För att säkerställa kontinuiteten i utvärderingsarbetet är UFN:s intention i denna första omgång att utse ledamöter som redan tidigare valts till Områdesnämnderna. Dock saknas ledamöter från somliga institutioner. Vi välkomnar därför denna gång särskilt intresseanmälningar från kollegor inom IIT och ISLL.

Intresseanmälningar att ingå i de nya granskningsutskotten

Skickas till Pierre Vogel (pvo@du.se). Till intresseanmälan bifogas en kort självpresentation (max 200 ord) som kortfattat tar upp erfarenheter av relevans för uppdraget. Välkommen med din intresseanmälan och självpresentation senast den 29 november. 

På gång

  • Nya ledamöter i Forskarutbildningsnämnden, FUN är: Jörgen Dimenäs (professor i pedagogiskt arbete, ILU), Eva Hultin (professor i svenska med didaktisk inriktning, ISLL) och Hassan Fleyeh (docent datateknik, IIT). Övriga ledamöter är Anna Ehrenberg (professor i omvårdnad, IHOV) och Lars Rönnegård (professor statistik, IIT och nuvarande ordförande). Vi önskar de nya ledamöterna allt gott i sina nya uppdrag!

  • UFN har sammanställt remissvaren till förslag till nya Regler för kurs- och utbildningsplaner. Tack kollegiet för alla kloka synpunkter och engagemanget i denna viktiga fråga! Läs mer i sammanställningen. Vid mötet den 17 november diskuterades vidare utifrån de inkomna synpunkterna. Nämnden kommer att ta ställning till ett reviderat förslag den 15 december.

  • Vid mötet den 17 november beslutade UFN att avveckla styrdokumentet Behörighetskrav för kurs med slutexaminerande moment och därmed att avskaffa behörighetskravet till examensarbete för en generell examen på grundnivå om 150 hp. Beslutet fattades mot bakgrund av en utredning som Sverker Johansson ombetts göra som bl a visade att HDa står ut nationellt i och med detta förkunskapskrav.

  • UFN har skickat in synpunkter på Lokal examensordning, särskilt gällande två punkter:
    1) Antalet högskolepoäng på avancerad nivå som krävs för en examen på avancerad nivå
    2) Om Högskolan Dalarna ska kunna utfärda examina som inte innehåller examensarbeten. Läs mer i UFN:s remissvar. 

Med önskningar om en fortsatt fin höst,

Linda Vixner (dekan) och Katherina Dodou (prodekan)

Kontakt
Linda Vixner
Dekan
Kontakt
Katherina Dodou
Prodekan
Senast granskad:
Senast granskad: