Dekanerna informerar (december 2021)

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Våra dekaner informerar om aktuella ärenden i Högskolan Dalarnas Utbildnings- och forskningsnämnd, UFN, som påverkar verksamheten.
Närbild på lingonsris med lingon.
Elin Gårdestig

Möjlighet att ingå i nämndarbetet

UFN efterlyser intresseanmälningar från Institutionen för kultur och samhälle till att ingå i arbetsgruppen för utvärderingen av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna. Under 2021 har UFN med hjälp av en arbetsgrupp sett över lärosätets modell för utvärdering av forskningsverksamheten och börjat planera för utvärderingen 2023.

Arbetsgruppen har bestått av seniora forskare från varje institution med erfarenheter av granskning och nämndarbete: Chris Bales (prof. energiteknik, information och teknik), Peter Hultén (prof. företagsekonomi, kultur och samhälle), Mats Tegmark (doc. engelska, lärarutbildning), Lars Wallin (prof. omvårdnad, hälsa och välfärd) och Katherina Dodou (doc. engelsk litteratur, språk, litteratur och lärande, tillika prodekan). Inför vårtierminen 2022 behövs en ersättare från Institutionen för kultur och samhälle. Ersättaren kommer att utses vid UFN:s sammanträde den 19 januari 2022.

Intresseanmälningar skickas till prodekan Katherina Dodou via mejladress kdo@du.se. Till intresseanmälan bifogas en kort självpresentation (max 200 ord) som kortfattat tar upp erfarenheter av relevans för uppdraget. Välkommen med din intresseanmälan och självpresentation senast den 7 januari. 

På gång

 • UFN har beslutat om nya Regler för kurs- och utbildningsplaner. Dessa kommer inom kort att finnas tillgängliga på Högskolans webb och när den nya Medarbetarwebben lanseras i början av 2022 även på nämndens nya sidor under fliken Organisation och styrning - Organisation - Kollegiala nämnder. Det nya arbetssättet för antagning, revidering och nedläggning av kurs- och utbildningsplaner kommer att börja implementeras i januari 2022 och de ska vara i fullt bruk senast 1 mars 2022. Utifrån detta regelverk arbetar utbildningsstödet just nu, i samverkan med UFN, med ett samlat stöddokument för lärares arbete med kurs- och utbildningsplaner.

 • På uppdrag av UFN har Forskarutbildningsnämnden, FUN, och Anställningsförslagsutskottet, AFU, gemensamt tagit fram ett förslag om regler för att förebygga jäv vid rekryterings- och befordringsärenden samt vid examination på forskarutbildningsnivå. Reglerna har som syfte att 1) förhindra att någon som deltar i beslut tar ovidkommande hänsyn, och 2) förebygga misstankar om att beslut inte tagits på sakliga grunder. UFN har den 15 december beslutat att tillstyrka detta förslag. FUN kommer nu att justera sitt regelverk om examination på forskarutbildningsnivå och därmed kommer reglerna att gälla alla forskarutbildningar på lärosätet. Vad gäller AFU kommer dessa regler att beaktas vid beslut i rekryterings- och befordringsärenden.

 • Arbetet med en ny modell för utvärdering av forskningsverksamhetens kvalitet vid lärosätet fortsätter. Vid UFN:s sammanträde den 15 december presenterade arbetsgruppen för diskussion ett förslag till Regler för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna, med tillhörande förslag till Vägledning för utvärdering och uppföljning och förslag till områden som ingår i utvärderingen. Under våren kommer den tänkta modellen och det praktiska genomförandet att presenteras till institutionerna som också kommer att få möjlighet att inkomma med synpunkter inför utvärderingen 2023.

 • UFN har fastställt nya granskningsutskott för utvärdering av utbildning på grundnivå och på avancerad nivå. Som tidigare aviserat läggs Områdesnämnderna ner vid årsskiftet. Dessa har ansvarat för utbildningsutvärderingar och för antagning av utbildningsplaner vid lärosätet. Från och med 2022 delegeras prefekter ansvaret att anta utbildningsplaner. UFN har den 15 december inrättat fem granskningsutskott som vardera ansvarar för utbildningsutvärdering vid en institution. Granskningsutskotten, som är tvärinstitutionella, leds av en UFN ledamot (i kursivt) och de består av tre ledamöter enligt följande:
  - Institutionen för hälsa och välfärd: Albina Pashkevich, Marit Stub Nybelius, Malin Tistad
  - Institutionen för information och teknik: Lars Wallin, Roger Nyberg, Ilias Thomas
  - Institutionen för kultur och samhälle: Anna Annerberg, Lars Berge, Mats Öhlén
  - Institutionen för lärarutbildning: Fatumo Osman, Farhana Borg, Juvas Marianne Liljas
  - Institutionen för språk, litteratur och lärande: Torsten Hylén, Patrik Larsson, Solveig Malmsten

Genomförda utbildningsutvärderingar

 • UFN har genomfört en utvärdering av lärosätets Behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildning. Granskningsrapporten och utlåtandet, liksom underlagen för samtliga genomförda utvärderingar, kommer att finnas tillgängliga på nämndens sidor i den nya Medarbetarwebben som tas i bruk i början av 2022. De finns under fliken Organisation och styrning - Organisation - Kollegiala nämnder och under länken Utvärderingar. Närmast kommer utvärderingen att diskuteras i högskolans kvalitetsråd.

 • Forskarutbildningsnämnden, FUN, har genomfört en utvärdering av forskarutbildningen i Vårdvetenskap inom området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Även detta underlag kommer att finnas tillgängligt som ovan under länken Utvärderingar. Närmast kommer utvärderingen att diskuteras i högskolans kvalitetsråd.

 • Den 15 december diskuterades en utvecklingsplan för socionomexamen utifrån Områdesnämnden för Hälsa utbildningsutvärdering. UFN har genomfört hörande med företrädare för utbildningen och prefekterna för institutionerna för hälsa och välfärd samt för kultur och samhälle och kommer att lämna återkoppling till dessa i början av 2022.

Den 15 december beslutade UFN att utse:

 • Åsa Bartholdson (docent i pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, extern sakkunnig), Eva Hultin (professor i svenska med didaktisk inriktning, Högskolan Dalarna, intern sakkunnig) och Dick Åhman som ledamöter av Examenstillståndsutskottet, XU, för den kommande granskningen av förskollärarexamensansökan inför rektors beslut om inskickande till Universitetskanslersämbetet i mars 2022. I examenstillståndsutskottet ingår alltid dekan och prodekan.
 • Linda Vixner som nämndens representant i arbetsgruppen Stöd för informationshantering.
 • Roger Melin som nämndens representant i referensgruppen Regler för tjänstefördelning.

Vid UFN:s nästa möte kommer bland annat möjligheten att införa Examensbeskrivningar vid Högskolans Dalarna att diskuteras, enligt förslag från Examensenheten (mer kan läsas i UFN:s protokoll i BeHDa). UFN tar gärna emot synpunkter inför diskussionen.

Till sist

Linda Vixner avslutar sitt uppdrag som dekan. UFN tackar Linda hjärtligt för hennes utomordentliga arbete och önskar henne lycka till i sina framtida uppdrag och välkomnar Carl Olsmats som lärosätets nye dekan! Läs en intervju med Linda och Carl här.

Med önskningar om en God Jul och ett Gott Nytt År,

Linda Vixner (dekan) och Katherina Dodou (prodekan)

Senast granskad:
Senast granskad: