Dags för medarbetarundersökning 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kristoffer Skog

In English below

I slutet av vecka 43 skickas årets medarbetarundersökning ut till samtliga medarbetare som varit anställda i tre månader. Du har möjlighet att besvara undersökningen mellan 29 oktober till 19 november. Det högskoleövergripande resultatet av medarbetarundersökningen kommer att presenteras vid Huvudarbetsmiljökommitté (HAK) under december månad.

Förra årets undersökning innehöll kompletterande frågor som undersökte upplevelsen av tillfälligt hemarbete i samband med pandemin, covid-19. I år kommer frågor istället att ställas kring er upplevelse av återgången till arbetsplatsen.

Undersökningen – ett stöd till förbättringar

På en högskola som vår, där vi tagit en vision med värdeorden mod, öppenhet och ansvar, ställs höga krav på hur den gemensamma arbetsmiljön hanteras. Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska högskolan genomföra en medarbetarundersökning på årlig basis, där fokus ligger på den psykosociala arbetsmiljön.

Resultatet av undersökningen ska ge stöd till förbättringar av arbetsmiljön. Undersökningn är framtagen för att tillsammans med fysiska arbetsmiljöronder, ergonomiska arbetsplatsundersökningar arbetsskade- och tillbudsanmälningar, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal utgöra underlag för handlingsplaner kring arbetsmiljön.

Frågor och svar om medarbetarundersökningen

 • Varför ska jag svara på undersökningen? 
  Undersökningen är ett viktigt steg i arbetet med att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Undersökningen ger oss ett nuläge över hur vi har det på vår arbetsplats. Resultatet utgör sedan grunden till det fortsatta arbetet med att hitta förbättringsåtgärder. 
 • Kan man lita på att den enskilda individens svar skyddas i resultatet? 
  Svaren är anonyma och inga svar finns registrerade per person. Generell bakgrundshistorik såsom avdelningstillhörighet, befattningskategori och kön hämtas per automatik. Undersökningen kommer att redovisas gruppvis (högskoleövergripande, avdelning eller annan lämplig gruppering). För gruppstorlekar under fem individer kommer inga resultat att visas. För att visa kommentarer och fritextfrågor krävs att gruppen är minst åtta individer. Undersökningen hanteras i programmet Netigate.
 • Hur får jag undersökningen?
  Du får ett mejl till din DU-adress. I mejlet återfinns en länk till själva undersökningen. Länkarna är personliga så du kan inte skicka ditt mejl till andra. Mot slutet av undersökningstiden kommer det även att skickas ut påminnelser till dig som ännu inte svarat.
 • Vad händer efter att jag besvarat undersökningen?  
  Under slutet av året publiceras det högskoleövergripande resultatet på intranätet. Alla chefer presenterar resultatet avdelningsvis i början av vårterminen. Tillsammans diskuterar ni resultatet och identifierar styrkor, utvecklingsområden och lämpliga åtgärder. Arbetet ska resultera i en handlingsplan plan som synliggör vilka åtgärder som ni har beslutat att genomföra. Under våren 2022 driver ni tillsammans själva utvecklingsarbetet av de frågor som hör till avdelningen. Parallellt gör ledningen tillsammans med HR-chef och fackliga företrädare en analys av resultatet för att identifiera utvecklingsområden på övergripande nivå. 

In English

Staff Survey 2021

The Staff Survey 2021 will be published at the end of week 43 and will remain available for three weeks from October 29 to November 19. All staff members who have been employed for at least three months can complete the survey. Just as last year, it will also be available in English. Results that are general for the University will be presented in December at the meeting of the Huvudarbetsmiljökommitté (HAK) (unofficial translation: Work Environment Committee).

Last year’s survey included extra questions about how staff felt about working from home as a result of the pandemic. This year, the questions will be about how staff feel about returning to the campus workplace.

The results help us improve the work environment

At a university such as ours, with a vision that includes such core values as courage, openness and responsibility, there are greater expectations for us when it comes to our common work environment. As part of our systematic work in this area, we are required to conduct an annual staff survey, where focus is on the psychosocial work environment.

The results of this annual survey help us improve the work environment. They also provide the basis for an action plan along with information gathered from the following: risk assessments of workstations; reports on work-related incidents; staff meetings; and discussions with colleagues.

Questions and Answers About the Staff Survey

 • Why should I complete the survey? 
  The survey is an important step in the work that aims to improve the organisational and social work environment. The survey provides us with a current picture of how we feel about our workplace. The results then form the basis for continued work to find ways towards further improvement. 
 • Can my integrity be guaranteed? 
  The survey responses are anonymous and are not registered by individual. General background information such as department, role and gender are automatically retrieved from Primula when the survey is distributed. The survey will be presented to groups of staff members (the University as a whole or office/department or other appropriate grouping). Results will not be shown to groups of fewer than five. Comments and free text answers will only be presented for groups of eight or more. The survey will be conducted using the programme Netigate.
 • How will I access the survey?
  You will receive an email to your du.se email address that will include a link to the survey. Each employee will receive their own personal link: this means you cannot share the one you receive with anybody else. If you do not respond, you will receive a reminder towards the end of the survey period.
 • What happens after I have submitted my completed survey?  
  Towards the end of the year, the university-wide results will be published on the staff intranet. All managers will then present the results by department/office early in the spring semester. Together, you will discuss the results and identify strengths, areas that need development/improvement, and appropriate action. The aim of the work is that it results in a plan of action that clearly shows what your group has decided to do. In the spring 2022, you yourselves will lead the work that relates to the issues and questions pertinent to your specific department/office. Simultaneously, management together with the HR Director and union representatives will conduct an analysis of the results so as to identify the areas that need development/improvement at the general university level. 
Senast granskad:
Senast granskad: