Lönesättning

Vid Högskolan Dalarna gäller individuell lönesättning.

Din lön baseras på Högskolan Dalarnas lönepolicy och lönekriterier. 

Årlig lönerevision

En lönerevision sker vanligtvis en gång per år. Om inget annat avtalas sätts din slutgiltiga lön genom förhandling mellan arbetsgivaren och Saco-S eller OFR/S. Tillhör du inte något av dessa fackförbund är det arbetsgivaren som sätter lönen.

Lönen kan även ändras vid befordran eller ny kompetens, till exempel om du får en pedagogisk meritering.

Lönesamtalet – en dialog kring dina prestationer

I samband med lönerevisionen har du möjlighet att ha ett lönesamtal med din närmaste chef. Då följer ni upp de uppsatta målen i medarbetarsamtalet och har en dialog kring dina prestationer. Lönesamtalet är också en möjlighet att prata om vad du kan göra för att påverka din lön fram till nästa lönerevision. Lönesamtalet är ingen förhandling, utan ett tillfälle till dialog.

Doktorandstegen

Du som är doktorand har månadslön utifrån doktorandstegens tre nivåer:

  • Ingångslön: 31 650 kronor
  • Efter licentiatexamen eller då 50 procent av fordringarna för en doktorsexamen är uppfyllda: 34 050 kronor
  • Då 80 procent av fordringarna för en doktorsexamen är uppfyllda: 36 400 kronor

Som doktorand får du även ett lönepåslag med 600 kronor/månad efter godkänt resultat i 7,5-poängskursen ”Högskolepedagogisk utbildning”. För att du ska få lönepåslaget behöver du lämna ett intyg som styrker att du genomgått utbildningen till avdelningen för HR.

Doktorsexamen, docentur och pedagogisk meritering

Du som doktorerar, utnämns till docent eller får en pedagogisk meritering premieras med en lönehöjning:

  • Vid doktorsexamen: 2 000 kronor
  • Vid utnämning till docent: 2 600 kronor
  • Vid utnämning till meriterad lärare: 1 300 kronor
  • Vid utnämning till excellent lärare: 2 600 kronor. Om lönehöjning utgått för utnämning till meriterad lärare höjs månadslönen med 1 300 kr vid utnämningen till excellent lärare.

Vid utnämning till docent eller inplacering i den pedagogiska karriärstegen registreras kompetensen samt löneförändringen av HR-administratör i samband med beslut i AFU.

Vid doktorsexamen (oavsett om den sker vid Högskolan Dalarna eller vid annat lärosäte) behöver du som medarbetare själv skicka examensbeviset till avdelningen för HR. När intyget inkommit startar HR-administratör ett ärende om ny lön, som attesteras av närmaste chef.

Senast granskad: