Ledigheter utan löneavdrag

Du har möjlighet att göra vissa ärenden på betald arbetstid.

Som statligt anställd har du flera förmåner som gör det enklare att kombinera arbete och privatliv.

Vårdbesök

Om det behövs får du vara ledig utan löneavdrag för att besöka företagshälsovård, blodgivningscentral, vårdcentral och lasarett.

Har du akuta tandbesvär får du även besöka tandläkare på betald arbetstid. Andra sorters tandvårdsbesök får du göra under flexledighet eller liknande.

Övriga ledigheter utan löneavdrag

  • Släktangelägenhet, till exempel allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte: maximalt tio arbetsdagar per kalenderår.
  • Bostadsflytt: maximalt en arbetsdag under ett kalenderår.
  • Fackligt förtroendemannauppdrag: maximalt tio arbetsdagar per kalenderår.
  • Din egen examen och tentamen: maximalt fem arbetsdagar per kalenderår.
  • Närståendevård: Ansök om ersättning hos Försäkringskassan. Skicka kopia på Försäkringskassans beslut till avdelningen för HR.
  • Studier: Din chef bedömer om studierna är betydelsefulla för verksamheten och fattar beslut om du, helt eller delvis, får studera på betald arbetstid. 

Kompensationsledighet

När du har arbetat mertid eller övertid kan du ersättas för den ökade arbetstiden genom att ta ut den som kompensationsledigt, under förutsättning att chefen bedömer det möjligt med hänsyn till verksamheten.

Teknisk och administrativ personal

Ledigheten ansöks i blanketten "Uttag av komensationsledigthet TA-personal" till höger på denna sida. Blanketten lämnar du till din närmaste chef för attest.

Undervisande och forskande personal

Mertid och övertid stäms av och regleras när kalenderåret är slut. Kompensationsledighet ges om du önskar det och chefen bedömer det möjligt med hänsyn till verksamheten. Tid för kompensationsledigheten kommer att bokas i Retendo och innebär att du ska arbeta motsvarande timmar mindre under kommande kalenderår.

 

Kom ihåg autosvar

Se till att andra vet om att du är ledig och när du är tillbaka – lägg in autosvar och hänvisa din telefon.

 

 

 

Senast granskad: