Fortsatt satsning på högskolans yrkeslärarprogram efter UKÄ-granskning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har idag publicerat resultatet av sina utbildningsutvärderingar av Sveriges yrkeslärarprogram.

Bedömargruppens yttrande visar att vår yrkeslärarutbildning håller god kvalitet på de flesta av bedömningsgrunderna, såsom lärarnas sammantagna vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens, utbildningens utformning, genomförande och resultat vad gäller förmågan att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning samt studenternas förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens både i yrkesämnet och i det pedagogiska arbetet. Likaså menar bedömargruppen att vår utbildning håller god kvalitet vad gäller aspekterna jämställdhetsperspektiv; uppföljning, åtgärder och återkoppling; studentperspektiv; samt arbetsliv och samverkan.

I likhet med sex av tio yrkeslärarprogram i Sverige får också Högskolan Dalarna kritik för vissa delar där åtgärder kommer behöva vidtas inom ett år.
 
En del av kritiken handlar om utbildningens utformning, genomförande och resultat vad gäller studenternas kunskaper om vuxnas lärande. Den andra delen av bedömargruppens kritik rör den vetenskapliga och professionsinriktade utbildningsmiljön.
 
- Vi har redan vidtagit åtgärder för att säkerställa studenternas kunskaper om vuxnas lärande. Nya lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationsmoment har lagts till. Nu kommer vi omgående att vidta åtgärder för att stärka utbildningsmiljön genom riktade satsningar på yrkesdidaktisk forskning och förstärkning av professionsinriktad yrkeslärarkompetens, säger Maria Jansdotter Samuelsson, prefekt vid institutionen för utbildning och lärande.
 
Sammanfattningsvis betyder UKÄ:s beslut att vi som lärosäte om cirka ett år ska redovisa vilka åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa att vi lever upp till bedömargruppernas kvalitetskrav. Detta arbete ska ses som en del av vårt kvalitetsarbete och innebär att vårt yrkeslärarprogram nu kommer att kunna erbjuda våra studenter ännu bättre förutsättningar att nå utbildningens mål och att bli framgångsrika i rollen som yrkeslärare.

Senast granskad:
Senast granskad: