Mattias Aronsson

Personlig presentation av Mattias Aronsson

Univ lektor franska, Franska
Docent, Franska


J'enseigne le français et la didactique à l’Université de Dalarna (Suède). Mon domaine de recherche est la littérature contemporaine (XXe et XXIe siècles) et je m’intéresse particulièrement à l’écriture de Marguerite Duras. Thèse de doctorat soutenue à l’Université de Göteborg (Suède): La thématique de l’eau dans l’œuvre de Marguerite Duras (Acta Universitatis Gothoburgensis, 2008). 

Jag har i grunden en gymnasielärarexamen i franska och ekonomiska ämnen. År 2006 blev jag filosofie doktor i franska efter att ha disputerat på en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet. Fr.o.m. hösten 2009 undervisar jag i franska och inom lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna.

   I mitt avhandlingsprojekt valde jag att undersöka vattenmotivet i den franska författarinnan Marguerite Duras (1914-1996) verk. Redan en snabb genomläsning av Duras produktion ger vid handen att elementets närvaro är mycket stark i verket. Många historier utspelar sig helt eller delvis vid vatten, utan att detta för den sakens skull är reducerat till dekor. I avhandlingen (La thématique de l’eau dans l’œuvre de Marguerite Duras) visar jag att vattnet används både metonymiskt och metaforiskt i Duras texter och att det ibland antar mänskliga eller djuriska skepnader. Jag konstaterar att vattenelementet är ett sammanhållande motiv i verket och knyter användningen av vattentematiken till ett antal övergripande teman. Bland annat visar jag att motivet är länkat till sådana i huvudsak positiva begrepp som skapande, moderlighet, frihet och sexualitet, men att det även illustrerar negativt laddade teman som ödeläggelse och död. Vidare redogör jag för vilken roll vattnet kommit att spela för vissa psykoanalytiskt inriktade forskare och kopplar Marguerite Duras vattentematik till Jungs teori om modersarketypen.

   Efter disputationen har jag fortsatt min forskning inriktad på Marguerite Duras författarskap. Jag har även intresserat mig för den unga franska författarinnan Faïza Guène, samt för den svenske poeten och essäisten Vilhelm Ekelund. I samband med mitt arbete har jag kommit in på sådana forskningsområden som kulturstudier, receptionsstudier, genusstudier, postkoloniala studier samt översättningsvetenskap. Ett annat intresse är litteraturdidaktik, i synnerhet användningen av fanfiction i litteraturundervisningen. Jag har ansvarat för och genomfört följande forskningsprojekt: Bilden av främlingen i Marguerite Duras verk (2009-2010); Internetreceptionen av Kiffe kiffe demain av Faïza Guène (2011); Gestaltning av maskulinitet i Faïza Guènes romaner (2012); Transkulturalitet och interkulturalitet i kvinnliga, franskspråkiga författarskap (Duras, Guène, Diome) (2013-2015); Marguerite Duras i svensk översättning (2016-2017). Jag blev antagen som docent i franska 2015.


Publikationer