Personlig presentation av Mikael Berg

Univ lektor utbildningsvetenskap, Pedagogiskt arbete 1

Mikael Berg har läst sin lärarutbildning i Falun och tog år 2000 sin examen som gymnasielärare i historia, samhällskunskap och religionskunskap, samt magisterexamen i historia. Sedan 2000 arbetade han som gymnasielärare i historia, samhällskunskap och religionskunskap vid gymnasiet i Ludvika (VBU). Parallellt med sitt arbete som gymnasielärare har Mikael doktorerat (2014) vid Karlstads Universitet och Högskolan Dalarna med en doktorsavhandling som behandlar historielärares ämnesförståelse.

Efter disputationen arbetade Mikael arbetat som lektor inom gymnasieskolan samtidigt som han var adjungerad lektor vid Högskolan Dalarna. Under 2014 och 2015 har Mikael deltagit i ett skolverksprojekt där han och fyra andra forskare vid Högskolan Dalarna studerade pedagogers arbete med olika kompetenser i förskolan. Berg har även under denna period bidragit med två bokkapitel, dels ett om relationen mellan SO och historieämnet, dels ett om historielärares ämnesbiografer.   

Sedan hösten 2019 är Mikael anställd som universitetslektor i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Han arbetar (tillsammans med fil. dr Anders Persson vid HDa) med ett tvåårigt forskningsprojekt benämnt "Lärares bedömningspraktik i två olika SO-ämnen - erfarenheter, utmaningar och möjligheter". Han arbetar även med ett tvåårigt forskningsprojekt som heter "Jag, samhället och framtiden: undervisning i samhällskunskap och historia på gymnasieskolan yrkesförberedande program".  Utöver det har Mikael sedan ett par år tillbaka beforskat skolors arbete med studieresor till Auschwitz.


Publikationer