Personlig presentation av Mikael Berg

Univ lektor utbildningsvetenskap, Pedagogiskt arbete

Mikael Berg har läst sin lärarutbildning i Falun och tog år 2000 sin examen som gymnasielärare i historia, samhällskunskap och religionskunskap, samt magisterexamen i historia. Sedan 2000 har han arbetat som gymnasielärare i historia, samhällskunskap och religionskunskap vid gymnasiet i Ludvika (VBU). Parallellt med sitt arbete som gymnasielärare deltog Mikael från 2008 i forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS) som organiseras av Karlstads Universitet och Högskolan Dalarna. 2011 tog han sin Licentiatexamen för att sedan 2014 disputera på en doktorshandling som behandlar historielärares ämnesförståelse.

Efter disputationen har Mikael arbetat som lektor inom gymnasieskolan samtidigt som han är adjungerad lektor vid Högskolan Dalarna. Under 2014 och 2015 har Mikael deltagit i ett skolverksprojekt där han och fyra andra forskare vid Högskolan Dalarna studerat pedagogers arbete med olika kompetenser i förskolan. Arbetet har resulterat i en rapport som publicerad under 2015. Berg har även under denna period bidragit med två bokkapitel, dels ett om relationen mellan SO och historieämnet, dels ett om historielärares ämnesbiografer.   

Sedan hösten 2018 arbetar Mikael (tillsammans med fil. dr Anders Persson vid HDa) med ett tvåårigt forskningsprojekt benämnt "Lärares bedömningspraktik i två olika SO-ämnen - erfarenheter, utmaningar och möjligheter". Projektet är finansierat via PUD och den regionala skolforskningsfond tillsammans med Västerbergslagens utbildningsförbund(VBU), samt Ludvika kommun. Utöver det har Mikael sedan två år tillbaka beforskat skolors arbete med studieresor till Auschwitz. Det har hittills resulterat i artikeln "Studieresor till Auschwitz: elevers perspektivtagande i arbetet med förintelsen. Under 2019/20 planeras för ytterligare två artiklar med fokus på undervisning och elevers förståelse av förintelsen som historiskt fenomen.


Publikationer