Utvärdering av utvecklingsprojektet Teknik 500

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Behoven av teknisk kompetens ökar i snabb takt, både på regional och nationell nivå. År 2019 initierade styrelsen via rektor en översyn av teknikutbildningarna, ett projekt som nu har analyserats av extern utredare inför högskolestyrelsens beslut om fortsatt inriktning.

Högskolestyrelsen vill säkerställa att alla aspekter av utvecklingsuppdraget finns med som grund för det fortsatta arbetet. Anne Persson, professor emerita i datavetenskap och tidigare dekan vid Högskolan i Skövde, fick därför uppdraget att utvärdera projektet. Ambitionen har varit att lyfta fram utvecklingsområden och samtidigt ge konstruktiva förslag vad gäller den fortsatta utvecklingen och högskoleövergripande arbetssätt.

Utredarens analys och rekommendationer

Teknik 500 innehåller tänkbara program i samhällsrelevanta områden, men det behövs ytterligare arbete och kompetensuppbyggnad kring några av dem. Särskilt intressant är det utvecklingsarbete som har skett över institutionsgränserna, samtidigt som vissa förslag saknar förutsättningar för att genomföra ett program med hög akademisk kvalitet, konstaterar utredaren i rapporten.

Utredaren lyfter fram att högskolan behöver skapa ökad tydlighet kring kultur- och kvalitetsfrågor. Det framgår även av rapporten att projektet har drivits med otydligt mandat och organisation, parallellt med omorganisation av hela högskolan, vilket lett till olika förväntningar. 

En sammanhållen akademisk miljö för utbildning, forskning och samverkan

Det pågår redan arbete på en högskoleövergripande nivå kring några av de förbättringar som utredaren föreslår, exempelvis inrättande av akademiska ämnen och följsamheten kring inrättande av utbildningsprogram. Detta arbete bör intensifieras. Utredaren föreslår att institutionen bör arbeta för att minimera antalet små ämnen för att skapa bättre förutsättningar att bygga en sammanhållen akademisk miljö för utbildning, forskning och samverkan. Det behövs även en gemensam strategi för både samläsning och pedagogisk kompetensutveckling.

Vid högskolestyrelsen sammanträde 26 oktober kommer utvärderingen att diskuteras med fokus hur det fortsatta arbetet ska utformas. Utvärderingen som helhet är en gedigen grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Fakta om utvecklingsprojektet Teknik 500

Projektet baseras på ett uppdrag från styrelsen att genomföra en översyn av högskolans teknikutbildningar samt ge förslag på dess utveckling. En viktig del i arbetet har varit att ta hänsyn till omvärldsförändringar och vad som kännetecknar Högskolan Dalarna, vad lärosätet är riktigt bra på och hur verksamheten ska kunna växa sig allt starkare för att vara långsiktigt konkurrenskraftig, centrala frågor i linje med högskolans strategi.

Senast granskad:
Senast granskad: