Utredningsuppdrag som följd av stort intresse för frågan om roller och ansvar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Som en konsekvens av att projektet att implementera strategin har avslutats övergår delar i flera av delprojekten till ordinarie verksamhet för att utvecklas vidare och genomföras. Arbetet med uppdragsbeskrivningar och värdegrundsarbetet är två exempel. Beslut om detta fattas inom kort.
Böcker, dator och kaffekopp på ett bord. Två personer i förgrunden.
Allt arbete som gjorts och material från delprojekten tas om hand och är ett viktig del i arbetet framåt. Johnér Bildbyrå

Delprojekt 4 som handlade om högskolans värdegrundsarbete kopplat till den statliga värdegrunden är ett arbete som HR-avdelningen kommer fortsätta att ansvara för. Ett exempel på HR-avdelningens förstärkning av arbetet med högskolans och den statliga värdegrunden är den webbutbildning för samtliga medarbetare om den statliga värdegrunden som finns att ta del av.   

Roller och begreppet ämne – två intressanta frågor

För att skapa förutsättningar till utveckling av de sammanhållna akademiska miljöerna har roller och ansvar setts över så att tydligare styrning och smidigare resursfördelning samt möjlighet till arenor för dialog skapas, detta inom ramen för delprojekt 3 – roller, ansvar och arenor för dialog. Omfattningen av arbetet har vuxit genom det intresse som funnits för frågorna som delprojektet har berört där frågan om roller och begreppet ämne varit särskilt intressant.
– Allt material från delprojektet tas nu vidare till ordinarie verksamhet för att färdigställas, säger delprojektledare Sofia Sohl-Liebl, Utbildnings- och forskningskansliet. Frågorna och synpunkterna som framkommit föranleder vidare utredning för att kunna förbereda gedigna underlag för beslut.

Tre utredningsuppdrag genomförda till sommaren 2022

Tre utredningsuppdrag har förtydligats som en konsekvens av det som kommit fram genom delprojektet. Uppdragsgivare är högskoledirektör och uppdragen kommer att ledas av Sverker Johansson, senior rådgivare.
– Vi kommer utreda frågan om uppdragsbeskrivningar, tidigare kallat roller, vidare som en del. En annan del kommer vara att titta på ämne ur ett administrativt perspektiv samt den tredje delen som handlar om arbetsordningar, säger Sverker Johansson, och fortsätter:
De tre utredningarna hänger tätt ihop genom att arbetsordningarna ger uppdragen (tidigare kallade “roller”) ett sammanhang, och att flera av högskolans uppdrag är kopplade till hur vi gör med ämne som administrativt begrepp. Arbetet utgår från Högskolan Dalarnas delegationsordning som förväntas beslutas inom kort och därtill kopplade befintliga styrdokument.

Uppdragsbeskrivningar kommer att stegas igenom i en prioriteringsordning, där uppdrag i verksamheten och uppdrag kopplade till delegationsordningen prioriteras. Det är också en förutsättning för att ta fram högskoleövergripande arbetsordningar. Arbetet planeras genomföras till och med juni 2022. Att utredningarna genomförs i form av uppdrag och med en liten arbetsgrupp som kärna är för att kunna arbeta mer operativt och snabbare kunna få fram de dokument som behövs. Till arbetsgruppen adjungeras hela tiden fler kompetenser baserat på behov.

Inspelning från informationsmötet den 9 december

Senast granskad:
Senast granskad: