Utlysning: Tvärvetenskapliga forskningsprojekt om trygghet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning inom temat trygghet, med fokus på dagens och morgondagens trygghetsutmaningar.

Utlysning från Länsförsäkringars Forskningsfond

Trygghet eller snarare otrygghet uppmärksammas alltmer i den svenska kontexten. Som fenomen berör trygghet en lång rad samhällsaktörer och kan förstås, behandlas och undersökas utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner (miljömässiga, ekonomiska och sociala). Mot bakgrund av de olika trygghetsutmaningarna – gängskjutningar, bristande samhällsservice, översvämningar, med flera – som samhället står inför blir temat allt angelägnare att studera.

I denna utlysning prioriteras tvärvetenskapliga forskningsprojekt som bidrar till evidensbaserat beslutsfattande och ger lärdomar för framtiden.

Huvudområden som berörs i denna utlysning  

  • trygghet och bostadsområden: till exempel hur trygghet varierar mellan olika bostadsområden, de processer, faktorer och strukturer som bidrar till trygghet/otrygghet, institutionernas/
    samhällsaktörernas roll i det trygghetsskapande arbetet.
  • trygghet, bakgrundsvariabler samt skillnader i levnadsförhållanden: till exempel hur utbildningsnivå, ålder, kön, boendeförhållanden, socioekonomisk status med mera samspelar med människors upplevelse av trygghet eller otrygghet.
  • trygghet och plats: till exempel hur trygghet och otrygghet påverkas av platsers specifika fysiska karaktär, lokalisering.
  • trygghet och brott: till exempel relationen mellan trygghet/otrygghet och brottslighet/kriminalitet, utifrån brottstyp (exempelvis stöld- och tillgreppsbrott, gängkriminalitet, bostadsinbrott, bedrägerier), bostadsområde med mera, uppskattningar av samhällskostnader för brott samt förebyggande insatser och minskade samhällskostnader.
  • teknik och trygghet: till exempel relationen mellan teknikutveckling (tjänster, media, osv.) och trygghet/otrygghet.
  • trygghetsmått: till exempel vidareutveckling av trygghetsmått.

Mer information om utlysningen och ansökan:

Ansökningsblanketten och information om ansökningsprocessen finns på Länsförsäkringars webbsida till och med den 27 oktober kl 16.00.


Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Lia Antoniou, forskningsledare inom Samhälls- och Beteendevetenskap: Lia.antoniou@lansforsakringar.se

Senast granskad:
Senast granskad: