Upphandling av individuellt chefsstöd klart

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Upphandlingen innebär att vi fortsätter med två av våra nuvarande leverantörer samt ett antal nya leverantörer. Det gamla och det nya avtalet kommer att löpa omlott under en period vilket gör att faktiskt byte av chefscoach kommer att ske successivt under sommaren 2023.

Det var totalt elva leverantörer som lämnade anbud och i anbudsutvärderingen gav vi mervärde till leverantörer som har erfarenhet av komplexa organisationer men också baserat på referenstagning med pågående eller tidigare coachuppdrag av liknande karaktär.

Resultatet av upphandlingen innebär att vi fortsätter med två av våra nuvarande leverantörer:

 • Skillnadens
 • Falck (tidigare Previa)

Helt nya leverantörer som nu tillkommer är:

 • S:t Lukas
 • Optimarte
 • Feelgood Företagshälsovård
 • Norns Bruk

Avdelningen för HR kommer inom kort att kontakta dig för att stämma av hur status se ut, och också planera för en förnyad matchning i de fall som är aktuella. Det gamla och det nya avtalet kommer att löpa omlott under en period av två månader, vilket gör att faktiskt byte av chefscoach kommer att ske successivt under sommaren 2023.

Så fungerar chefsstödet

Chefer, vicerektorer samt proprefekter har möjlighet att få individuellt chefsstöd (under förutsättning att uppdraget löper minst sex månader). Chefsstödet är en förmån som bekostas inom ramen för den centrala budget högskolan har för chefsutvecklingsprogrammet. Budgeten för chefsutvecklingsprogrammet inkluderar 10 timmar coachning per år. Om mer stöd behövs kan en ytterligare beställning läggas av avdelningen för HR.

När du tillträder chefsuppdraget eller chefsanställningen genomför avdelningen för HR en matchning med passande coach. Tanken är att du ska få ett personligt stöd som kan följa din utveckling som chef under en längre period. Coachningen ska utgå från dina behov som chef och bokas på ditt initiativ.

Ett tips för att uppnå bra resultat är att använda chefsstödet för att få hjälp med konkreta situationer och dilemman som du brottas med i din vardag. Det är du som chef som bestämmer hur och när timmarna ska nyttjas, för att du ska kunna anpassa till dina aktuella behov. Det är också du som styr om du önskar genomföra coachningen på plats i våra lokaler, på en neutral plats som tillhandahålls av leverantören eller digitalt.

Former och förväntade resultat

I avtalet definieras att leverantörerna ska kunna tillhandahålla följande typ av tjänster:

 • Allmänt situationsanpassat samtalsstöd och hjälp till reflektion i din roll som chef och ledare i relation till medarbetare, kollegor och hela organisationen
 • Coachande samtal
 • Enskild utbildning i verktyg och teorier att använda i sin roll som chef och ledare.
 • Kortare avstämning, rådgivning och stöd via telefon eller mejl vid brådskande behov.

Syftet med stödet är att ge följande resultat:

 • Ökad självkännedom kring egna beteenden, drivkrafter och attityder och hur det påverkar rollen som chef och ledare.
 • Utvecklad reflektionsförmåga som leder till en ökad förmåga att dra lärdomar utifrån sina egna och andras beteenden och handlingsmönster.
 • En ökad förmåga att leda sig själv och andra.
 • Förståelse för dialogen som verktyg samt utvecklad lyssnande-, kommunikativ- och samverkande förmåga.
 • En utökad förmåga att möta och hantera olika situationer i sin roll som ledare, exempelvis förändring, kriser och konflikter.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: