Status i projektet nya Campus Borlänge augusti 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Byggandet av ett nytt campus i Borlänge är ett flerårigt projekt – ett projekt för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av högskolans verksamhet i Borlänge. Sedan oktober 2019 har projektering av fastigheten Mimer i Borlänge centrum genomförts för högskolan räkning.

Under resans gång har det bland annat framkommit en osäkerhet kring tekniska begränsningar i byggnaden kombinerat med en eventuell etablering av medieutbildningarna i nya campus Borlänge. Detta har gjort projekteringen mer komplex och än mer svårbedömd och därav har tidsplanen för presentation i styrelsen senarelagts.

Strax innan sommaren tillsattes en extern resurs, Lennart Ilke, vars uppdrag är att göra en statusbedömning utifrån den problembeskrivning som hänger samman med de beslut och den kunskap som tillkommit sedan beslutet om flytten.

Under sommaren 2021 har förprojektering fortsatt och sammanställning av underlag har skett med inriktning:

  • Flytt av nuvarande verksamhet i Borlänge till Mimer.
  • Flytt av nuvarande verksamhet i Borlänge samt flytt av nuvarande verksamhet på regementsområdet till Mimer.

Som det ser ut nu blir det väsentligt ökade kostnader för högskolan om nuvarande verksamhet på regementsområdet ska finnas med i planerna för ett nytt campus i Borlänge. Det kan även konstateras att de nya förutsättningarna, bland annat med anledning av de tekniska begränsningar i byggnaden, påverkar projektets ekonomi negativt och genererar en fördyring.

Vi är i slutfasen av förprojektering och sammanställning av underlag till Högskolestyrelsen. Målet är att Högskolestyrelsen under hösten ska fatta beslut om genomförande kring nytt campus i Borlänge.

Senast granskad:
Senast granskad: