Sommarhälsning från rektor / Summer Greetings from the Vice-Chancellor

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rektor Martin Norsell önskar alla en skön sommar och skriver "jag är så stolt och tacksam att få företräda alla engagerade medarbetare och studenter som finns på vårt lärosäte, tillsammans genomför ni en viktig verksamhet och tillsammans gör vi skillnad." This information is available in English.
Rektor Martin Norsell i mörk kostym, slips och vit skjorta, i utomhusmiljö.
Per Eriksson

English version below. 

Även om pandemin inte är över, så har livet börjat återgå till något mer normalt under våren och efter två år borde bara det vara fullt tillräckligt för en välförtjänt sommaråterhämtning. Jag är så stolt och tacksam att få företräda alla engagerade medarbetare och studenter som finns på vårt lärosäte, tillsammans genomför ni en viktig verksamhet och tillsammans gör vi skillnad.

Det var med stor glädje och tacksamhet jag deltog på våra två avslutningsceremonier i början av juni. Äntligen fick vi samlas igen och fira de studenter som avslutat sina studier hos oss. Vilken fantastisk dag och glädje!

Intensifierad samverkan inom många områden

Om två år kommer nya Campus Borlänge stå klart och byggplanerna går enligt plan. Vi skapar ett campus med nya och inspirerande lärmiljöer som stödjer de aktiviteter som lärare och studenter vill genomföra.

Det är också glädjande att regionen expanderar, vilket även näringsministern belyste vid sitt besök den 1 juni på högskolan. Etableringen av Northvolt och expansionsplanerna inom Hitachi Energy är bara några exempel. Samverkan är ett signum som vi lägger stor kraft på, samtidigt som det allra viktigaste är att förstå de framtida studenternas behov och förväntningar. Vi för just nu samtal med studenter, näringsliv, kommuner och regionen med fokus på framtida kompetensbehov.  

Det är också klart att Kliniskt Träningscentrum (KTC) som ansvarar för sjuksköterske-, barnmorske-, och distriktssjuksköterskestudenternas kliniska metodutbildningar, färdighetsträningar och kliniska examinationer, flyttar in i våra lokaler i Falun. I framtiden kommer det även finnas möjlighet för socionomstudenter att träna svåra samtal under inspelning i KTC. Fler möjligheter studeras. Detta kan innebära att den viktiga samverkan med Region Dalarna ökar, en ytterligare kvalitetshöjning för våra redan välrenommerade vårdutbildningar.

Nya medel till forskningsprojekt

Så här i semestertider vill jag nämna att vi nyligen fick positivt besked av KK-stiftelsen om medel till ett spännande forskningsprojekt för att utveckla leder på turistdestinationer. Säkerligen leder som några av er kommer att vandra på i sommar.

Fungerande leder är en nyckelfaktor för utveckling av naturbaserade turistdestinationer, men det krävs underhåll och långsiktig finansiering, samtidigt som känslig natur ska skyddas. Forskningen kommer att ske i samarbete med en rad turistdestinationer i Dalarna, vilket gör att resultatet kommer till nytta på både kort- och lång sikt. Detta är ett tecken på de satsningar som görs gällande ökad extern finansiering i allmänhet och riktat mot KK-stiftelsen i synnerhet, börjar ge frukt.

Ett enat lärosäte

Det är tydligt att institutionernas ledningsråd (IL) och prefektrollerna börjar fungera som det naturliga nav för både utbildning och forskning som det var tänkt i strategin.

Det är nya val till IL i höst där du som är röstberättigad har möjlighet att vara med och påverka. Dessutom blev verksamhetsstödets nya organisation klar under våren. Två nya avdelningar är på plats vilket skapar ännu bättre förutsättningar för ett proaktivt verksamhetsstöd inte minst gällande stöd till forskning. Det är ett kontinuerligt samspel och en nära dialog som gör att hela högskolan fungerar fullt ut, vilket i realiteten innebär en verksamhet i ständig förbättring och utveckling.

Satsningar för framtiden

Vi har tagit beslut om att partsgemensamt (det vill säga tillsammans med fackföreningarna) ta fram ett nytt arbetstidsavtal för att bättre möta verksamhetens krav, våra ekonomiska förutsättningar och ge förutsättningar för en bättre arbetsmiljö. Alla de strategiska satsningarna som genomförs innebär att vi behöver fortsätta att vara kostnadsmedvetna, att vi gör kloka överväganden, samt att vi planerar långsiktigt.

För att sammanfatta mina intryck från denna vår; jag är verkligen stolt och tacksam över alla engagerade medarbetare och studenter, ni alla har gjort ert yttersta för Högskolan Dalarna. Nu står sommaren för dörren och jag önskar er en riktigt skön och avkopplande sommar!

Martin, rektor

Summer Greetings from the Vice-Chancellor

Although the pandemic is not yet behind us, life this spring semester began to resemble normal times. Two years on and a rest over the summer is well-deserved. I am so proud and appreciative to have such dedicated employees and students. The work you do is important; together we make a difference.

It was with great joy and appreciation that I attended our two leaving ceremonies in early June. At last we were able to gather once more to celebrate the students who had reached the end of their studies with us. What an amazing day and what a joy it was to share with everyone!

Intensified Collaboration in Several Areas

Two years from now and the new Campus Borlänge will be ready, with construction plans currently running according to schedule. We aim to create a campus that has new and inspiring learning environments that support teachers and students in their work and studies.

It has also been gratifying to see the region expanding, something Sweden’s Minister for Business, Industry and Innovation highlighted during his visit to the University on 1 June. The establishment of Northvolt and Hitachi Energy’s expansion plans are just two examples of regional development.

A hallmark of the University, as stated in the University’s Strategy, is our significant investment in local collaboration, while we also recognise the utmost importance of the needs and expectations of our future students. We are currently in talks with students, business and industry, municipalities and the region at large that focus on the future need for professional competence and skills.

I am pleased to say that the Kliniskt Träningscentrum (KTC), which is responsible for the professional training of nursing, midwifery and district nursing students, will move into our premises in Falun. In the future, KTC will be able to offer social work students the opportunity to film themselves conducting difficult discussions for training purposes. More such opportunities are being considered. This may mean a future increase in the University’s important collaboration with Region Dalarna while also providing additional quality assurance for our already highly regarded healthcare programmes.

New Funding for Research Projects

As we enter the holiday season, I would like to mention the recent positive news we received from the Knowledge Foundation (KK-stiftelsen) about funding for an exciting research project to develop trails in tourist destinations. I hope you take the opportunity to hike some of these this summer.

Functioning trails are key for the development of nature-based tourist destinations; however, they require maintenance, long-term financing and the protection of fragile natural areas. This research project will be conducted in collaboration with a number of tourist destinations in Dalarna and will ensure that the results will be useful in both the short and long term. It is also a sign that the efforts being put into securing increased external funding in general and aimed at the Knowledge Foundation in particular are beginning to pay off.

A United Higher Education Institution

It is clear that the Advisory Councils to the Schools (IL) and the role of the Heads of School are beginning to function as the natural centre for both education and research as is stated to be the intention in the Strategy.

This autumn, there will be new elections for IL so that those of you with the right to vote can do so and in such a way effect change. In addition, the new Central Administration organisational unit will be up and running by the spring. Two new offices (avdelningar) are now in place, which will allow for improved proactive organisational support, not least in terms of support for research. It is continuous interaction and close dialogue that enable the University as a whole to function at its best, which in real terms means an organisation that seeks constant improvement and development.

Investments for the Future

Working together with trade unions, we have decided to develop a new Working Time Agreement (arbetstidsavtal) that will help us both meet the demands of the University, keeping in mind financial aspects, as well as provide for a better work environment. Our many strategic initiatives mean that we need to continue to be cost-aware, arrive at wise decisions and make plans for the long term.

To sum up my impressions from this spring, I would like to say how very proud and appreciative I am to have such dedicated employees and students. You have all done your utmost for Dalarna University. Summer is now just around the corner, and I want very much to wish you a lovely and relaxing summer.

Martin, Vice-Chancellor

Senast granskad:
Senast granskad: