Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsbidrag 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolforskningsinstitutet finansierar forskning som utgår från de utmaningar och behov som verksamma möter i anslutning till undervisningen. Fokus ligger på kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte att bidra till barns och elevers utveckling och lärande.


Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsbidrag 2023 öppnar den 15 mars 

Om Skolforskningsinstitutets forskningsbidrag  

Skolforskningsinstitutet har i uppdrag att utlysa och fördela forskningsbidrag för praktiknära skolforskning inom områden där relevant sådan forskning saknas. Institutets utlysningar sker en gång per år och projekt beviljas bidrag för som längst tre år. Årets utlysning har denna inriktning: 

Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.  

Vad är specifikt för Skolforskningsinstitutets utlysningar?

  • Skolforskningsinstitutet ställer krav på att forskningen bedrivs i förskolan, skolan eller annan verksamhet inom skolväsendet, med tydligt fokus på undervisningen, och institutet ser också positivt på att förskollärare, lärare eller andra verksamma inom förskolan eller skolan ingår i projektgruppen. 

  • Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den ska utgå från de utmaningar och behov som verksamma möter i anslutning till undervisningen. Kunskapsintresset avser i första hand att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte att bidra till barns och elevers utveckling och lärande. 

  • Den forskning som institutet finansierar ska vara både professionsrelevant, det vill säga vara angelägen och användbar för verksamma inom skolväsendet, och hålla hög vetenskaplig kvalitet. 

  • Vetenskapsrådets utlysning av forskningsbidrag inom utbildningsvetenskap är bredare än Skolforskningsinstitutets och avser grundläggande forskning av hög kvalitet inom lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning. 

 

Läs mer om Skolforskningsinstitutet på dess webbplats

 

Senast granskad:
Senast granskad: