SAM-arbetet – en satsning på förebyggande arbetsmiljöarbete för hela organisationen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus under en lång tid på högskolan, och då särskilt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Nu görs en satsning på det förebyggande arbetet för att fortsätta utveckla en arbetsmiljö av högsta kvalitet.

Parallellt med arbetet att hantera uppkomna arbetsmiljösituationer görs hela tiden förebyggande insatser som har som mål att motverka att arbetsmiljöproblem uppstår. Chefer utbildas exempelvis i systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarundersökningen är återkommande och medarbetarsamtal hålls för att fånga tidiga tecken på en osund arbetsmiljö. Riskbedömningar genomförs inför större förändringar och samarbete pågår löpande med fackliga parter och arbetsmiljöombud som hjälper arbetsgivaren att identifiera eventuella risker.  
– Det pågående utvecklingsarbetet med att tydliggöra roller, beslutsvägar och ansvarsfördelning är andra faktorer som främjar arbetsmiljön och kan förhindra både stressrelaterade problem, konflikter och kränkningar i en grupp, menar Brita Westberg, tillförordnad HR-chef. 

Nu genomförs ytterligare förebyggande arbete både inom alla institutioner och inom det samlade verksamhetsstödet. Arbetet benämns ”SAM-arbetet”.  
– Högskolan Dalarna ska vara en attraktiv arbetsplats med en fysisk och social arbetsmiljö av hög kvalitet. Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet har vi bättre förutsättningar att i ett tidigt skede identifiera eventuella risker och tillsammans utveckla en bra arbetsmiljö. Det är vi tillsammans som skapar vår arbetsmiljö, säger rektor Martin Norsell.

Delaktighet som grund 

SAM-arbetet är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackliga parter, arbetsmiljöombud och medarbetare och fokuserar på det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Grunden i arbetet är att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Det är arbetsgivarens ansvar att initiera och driva arbetet, men det är också viktigt att alla anställda är engagerade och aktiva i arbetsmiljöarbetet, eftersom arbetsmiljön skapas tillsammans.  
– I arbetsmiljölagen står att arbetstagare och arbetsgivare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Medarbetarna har av naturliga skäl oftast en bra kännedom om riskerna i sitt dagliga arbete och bra förslag på åtgärder. Medarbetarnas delaktighet är en förutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete säger Brita Westberg, tillförordnad HR-chef.  

Målsättningen med SAM-arbetet är att organisationen ska bli bättre på att fånga upp signaler i ett tidigt skede och på det sättet förebygga arbetsmiljöproblem. SAM-arbetet samordnas av avdelningen för HR och genomförs i samarbete med Previa. 

SAM-arbetets innehåll i korthet:
  • Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för medarbetare, fackliga ombud, arbetsmiljöombud, avdelningschefer, prefekt/högskoledirektör och representant från HR. 
  • Genomförande av OSA-enkät för att identifiera eventuella tidiga tecken på arbetsmiljöproblem inom miljön. 
  • Resultatanalys och workshop utifrån resultatet och framtagande av en handlingsplan. 
  • Utbildning och handledning för chefer gällande chefsansvaret i SAM samt stöd i genomförande av handlingsplan. 

Tidplan för genomförandet

  • Våren 2021: Akademin Industri och samhälle (genomförd)
  • Våren 2022: Institutionen för lärarutbildningen (pågår)
  • Våren 2022: Institutionen för kultur och samhälle
  • Hösten 2022: Institutionen för språk, litteratur och lärande
  • Hösten 22 eller våren 23: Institutionen för hälsa och välfärd samt verksamhetsstödet 

Kontakt

Prata med din närmaste chef om du har frågor om SAM-arbetet eller kontakta avdelningen för HR.

Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: