Översyn av den årliga medarbetarundersökningen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vår arbetsmiljö är en ständigt aktuell fråga som saknar slutdatum. Ett antal insatser har genomförts under året behöver nu få tid att utvecklas, därför pausas den årliga medarbetarundersökningen.
Processen för medarbetarundersökning kommer att ses över i samverkan.
Ulrika Lundholm Ericsson

Medarbetarundersökningen innebär en omfattade arbetsinsats, den kräver både tid och resurser från samtliga medarbetare. Resultatet har årligen följts upp i handlingsplaner, vilket också har upplevts tidskrävande. Under 2023 har avdelningen för HR fått i uppdrag att se över hela processen. Frågan har lyfts inom huvudarbetsmiljökommittén tillsammans med fackliga parter och arbetsmiljöombud. Samtliga är positiva till en genomlysning och arbetet kommer fortsatt ske i samverkan.

Inom högskolan pågår ständigt insatser för att förbättra arbetsmiljön. Några exempel är det arbete som kallas för SAMarbete, där chefer och medarbetare tillsammans med företagshälsovården tar fram konkreta handlingsplaner. Under det senaste året har vi dessutom utvecklat riktlinjer inom stödet för distansarbete, genomfört utbildning för samtliga chefer och arbetsmiljöombud om att leda på en hybridarbetsplats, samt lanserat chefsstödssidorna på medarbetarwebben med stöd kring arbetsmiljöfrågor.   

Senast granskad:
Senast granskad: