Ökad dialog med näringslivet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under året intensifierar högskolans ledning dialogen med näringslivet och olika intresseorganisationer i regionen. Nu inleds ett arbete med fokus på frågor kring kompetensförsörjning.
Maria Jansdotter - Vicerektor Hållbar utveckling och samverkan
Erik Bäckvall

Samverkan och väl utvecklade relationer mellan lärosäten och olika aktörer inom näringslivet skapar förutsättningar för långsiktig kunskapsförsörjning. Det handlar om att lyssna in vilka förväntningar som finns för att på sikt tillgodose näringslivets kompetensbehov som en del i att utveckla högskolan i rätt riktning.

Fyra möten i dialogform är planerade med startskott 5 maj och genomförs som företagsfrukostar. Från näringslivet medverkar representanter för näringslivsorganisationer och enskilda företag i regionen. En utökad dialog med region, kommuner och myndigheter finns också med i tankarna på längre sikt.

­– Genom att utveckla dialogytor skapar vi bättre förutsättningar för att gå från ord till handling. Fokus är deltagarnas perspektiv på högskolans roll för det regionala näringslivet och konkreta exempel på möjlig samverkan kring forskning och utbildning, säger Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling och samverkan.

Dialogerna har sin grund i högskolans strategi där det tydligt framgår att vi som lärosäte och olika samverkanspartner har gemensamma intressen, där samverkan bidrar till samhällsutveckling baserad på vetenskaplig grund. Samverkan är också en viktig del i målet att utveckla idéer och innovationer som kan nyttiggöras på olika sätt.

Strategiska partnerskap

Målsättningen är att bygga olika former av relationer som leder till strategiska partnerskap och utvecklade samverkansstrukturer, vilket också är ett av högskolans prioriterade mål inför 2025. För att få en övergripande bild över nuläget pågår därför en kartläggning kring högskolans samlade samverkan under våren 2023. Utifrån den kan vi sedan utforma insatser för att på bästa sätt stödja utvecklingen i önskad riktning.

Några exempel på samverkansytor är de nyligen genomförda Industrisamtalen som ordnades av Högskolan Dalarna tillsammans med Högskolan i Gävle och Mellansvenska handelskammaren. Andra exempel är vår medverkan i Dalatinget, Dalarnas energi- och klimatråd samt det strategiska partnerskap som högskolan har med Hitachi Energy.

Mer om samverkan

Samverkan är en viktig del i nyttiggörandet av vår utbildning och forskning och är del av vårt uppdrag som lärosäte. Till samverkan hör också högskolans synlighet i samhället, där vår medverkan i det offentliga samtalet utgör en viktig del av arbetet för ett gott samhälle. 

Senast granskad:
Senast granskad: