Nytt projekt med fokus på smart specialisering

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har blivit beviljade medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna för att stärka regionens utpekade styrkeområden – så kallad smart specialisering.

Från vänster: Ulrika Eriksson, Marit Söderqvist, Ulrika Ebenhard och Klara Holdstock i nytt projekt som ska utveckla regionens styrkor genom kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv.

Projektet omsluter totalt 10 miljoner kronor och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Dalarna och medverkande företag.

– Genom projektet kan vi stärka såväl högskolans forskning och utbildning som näringslivet, säger Marit Söderqvist, projektledare.

Dalarnas fyra utpekade kunskaps- och styrkeområden är inom:

  • hållbart hälsofrämjande byggande och boende                                                            
  • hållbara och kreativa upplevelser                    
  • grön och cirkulär industri och tillverkning                             
  • smarta energisystem       

– Målet är att stärka hela strukturen kring de utpekade områdena genom att högskolan och näringslivet jobbar tillsammans. Projektet ska leda till en långsiktig förbättring av små och medelstora företags innovationsförmåga, konkurrenskraft och produktivitet genom en strategisk kunskapsväxling och kompetensförsörjning på akademisk nivå, säger Marit Söderqvist.

Forskning matchas med näringslivet                

Projektet innefattar totalt åtta delprojekt och pågår under åren 2023 och 2024. Kärnan är företagsbaserade utvecklingsprojekt som är strategiskt viktiga för både företagen och högskolan.

– Vi kommer att jobba inifrån och ut. Det innebär att vi först kontaktar forskare på högskolan som jobbar inom något av de fyra smarta områdena, för att undersöka möjligheter och forskningsintressen som både högskolan och företag kan dra nytta av och stärka regionen. Ett nästa steg blir sedan att matcha med företag som kan skapa affärsnytta genom projektet, säger Marit Söderqvist.

Företagen får under nio månader tillgång till en nyligen examinerad projektledare i samverkansmodellen Knowledge Transfer Partnerships (KTP), som får en projektanställning hos högskolan, men med placering på företaget som utför projektet. Genom projektmedel betalar företagen endast halva lönen. Till projektet kopplas en kvalificerad akademisk coach från högskolan, oftast en forskare som får möjlighet att via projektet utvecklas inom området och på så sätt stärka högskolans forskning och utbildning.  

 Smart specialisering

Smart specialisering är ett europeiskt begrepp som handlar om att bygga på de styrkor som redan finns i en region, men att också ha en beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. Syftet är att stärka regionens konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt.

Senast granskad:
Senast granskad: