Remiss om institutionernas interna organisation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det partsgemensamma förslaget till institutionernas interna organisation går ut på riktad remiss.

Förslaget har arbetats fram partsgemensamt och innebär en förstärkning av det kollegiala inflytandet inom institutionen, något som är i linje med högskolans strategi. Det partsgemensamma förslaget presenterades och diskuterades vid rektors ledningsråd den 27 mars.

En riktad remiss till prefekter, högskoledirektör, dekaner samt studentkåren har skickats ut idag, 4 april, med sista svarsdag den 17 april. Högskolestyrelsen får information om förslaget på nästkommande styrelsemöte den 20 april.

Remissen syftar framför allt till att samla in synpunkter kring frågeställningar, vilka utmaningar som förslaget skulle kunna innebära samt uppskattat behov av stöd vid en implementering. Beskrivning av fortsatt process kommer att presenteras efter högskolestyrelsens möte.

Senast granskad:
Senast granskad: