Ny delegationsordning för högskolan – det här innebär det

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Syftet med delegationsordningen är att både fastställa och tydliggöra hur beslutsbefogenheter är fördelade på högskolan. Skillnaden mot tidigare delegationsordning är strukturen där exempelvis vissa beslutsrätter har flyttats. Delegationsordningen gäller från och med 1 januari 2022.

Det har under en tid funnits behov av att se över högskolans befintliga delegationsordning, i och med den omorganisering som skett under 2021 blev det nödvändigt. En viktig målsättning i arbetet med den nya delegationsordningen har hela tiden varit att skapa förutsättningar, tillsammans med högskolans systemstöd för mötes- och beslutshantering – BeHDa, för att beslutsprocessen på alla nivåer ska vara transparent och lättillgänglig.

Högskolans delegationsordning är en förteckning över delegerat ansvar och delegerade beslutsrätter inom högskolan. En delegation innebär att rätten att fatta beslut flyttas från en högre nivå till en lägre nivå inom organisationen. Delegationsordningen anger vilka beslut som rektor fattar och vilka beslut som delegerats till annan beslutsfattare inom organisationen.

­– Strukturen för delegationsordningen är förändrad, det har tillkommit en del ärendetyper och vissa ärendetyper har tagits bort helt och vissa beslutsrätter har flyttats, berättar Anna Emmoth, utvecklingssamordnare vid Utbildnings- och forskningskansliet, som har jobbat med att ta fram delegationsordningen.

Styrdokument och beslut som hanterar delegationer kan ha blivit inaktuella i och med att den nya delegationsordningen blivit giltig, och därför behöver uppdateras. I flera fall kommer kan det vara aktuellt att fastställa nya vidaredelegationer.

Några exempel på justeringar från tidigare delegationsordning:

  • Delegationsträdet har uppdaterats som en anpassning till den nya organisationen och tre beslutsnivåer har definierats:
    • 1, beslut av verksamhetschefer
    • 2, beslut av avdelningschefer
    • 3, beslut av enhetschefer
  • Eftersom en bakomliggande princip är att delegation sker en nivå i taget så innehåller dokumentet endast delegationer från rektor och från verksamhetschefer. Verksamhetschefer är ett samlande begrepp för prefekter, proprefekter och högskoledirektör.
  • Tydligare skrivning om dualitet i beslutsfattande, samt om befogenhet att förfoga över högskolans medel. Exempelvis finns nu generella beloppsgränser för de olika beslutsnivåerna.
  • Ett helt nytt kapitel Befogenhet att teckna avtal, som anger generella krav för avtalstecknande.
Senast granskad:
Senast granskad: