Ny anställningsordning under slutremiss

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På uppdrag av utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, har anställningsförslagsutskottet, AFU, arbetat tillsammans med avdelningen för HR för att utforma en ny anställningsordning som är tänkt att träda i kraft till hösten 2023. Nu genomförs slutgiltig remiss.

En tydliggjord karriärväg

En av förändringarna i förslaget till ny anställningsordning är en tydliggjord karriärväg. Syftet är att det ska vara tydligt för både verksamheten samt för medarbetare vilka befattningar som finns i den akademiska karriärvägen och vilka kompetenskrav som ställs för olika anställningar.

– Vi hoppas att detta ska utgöra ett stöd vid medarbetarsamtalet och för den individuella utvecklingsplanen men också att personer som är intresserade av att arbeta hos oss har möjlighet att se hur deras kompetens passar in i vår verksamhet och vilka befattningar som kan vara aktuella att söka, säger Maria Rappfors, HR-specialist, avdelningen för HR.

Den huvudsakliga karriärvägen adjunkt – lektor – professor kompletteras av andra befattningar som tillsammans ska säkerställa att högskolan har en lämplig befattningsstruktur för att kompetensförsörja verksamheten. Här ingår till exempel möjligheten att adjungera kompetens från det omgivande samhället och att anställda gästlärare från andra lärosäten. Den nya anställningsordningen inkluderar även flera befattningar som tidigare inte omnämnts i högskolans anställningsordning, men redan finns i verksamheten.

Högt ställda krav och en välfungerande meritokrati

En grundläggande princip inom staten är principen om förtjänst och skicklighet, vilket innebär att huvudregeln är att en ny anställning ska sökas i öppen konkurrens. Rätten för biträdande lektorer att prövas för befordran till tillsvidareanställning som lektor är fastlagen i Högskoleförordningen, men i övrigt finns inget författningsstöd som reglerar möjligheten till befordran.

– Som den absoluta majoriteten av svenska lärosäten har även vi valt att behålla möjligheten att kunna befordras från adjunkt till lektor, samt från lektor till professor, säger Maria. I första hand ska tjänster utlysas och därmed konkurrensutsättas, men möjligheten till befordran finns kvar. Det är därför tydligt framskrivet att beslut om befordran ska utgå från verksamhetens behov av sådan kompetens.

– I institutionernas plan för hur verksamheten och den sammanhållna akademiska miljön ska utvecklas, blir möjligheten att befordra till lektor eller professor en möjlig väg att klara kompetensförsörjningen, säger Maria.

En utgångspunkt har varit att ribban för att befordras skall vara likvärdig som vi extern rekrytering. Det har varit särskilt viktigt att säkerställa att professuren behandlas som den främsta av anställningar och kännetecknas av högt ställda krav.

Tidsplan för beslut

Det är högskolestyrelsen som beslutar om anställningsordningen där ärendet är tänkt att behandlas vid sammanträdet i juni.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: