Julhälsning

Årets julhälsning till alla medarbetare från vikarierande rektor Jörgen Elbe och högskoledirektör Katarina Johansson.

Vi närmar oss slutet av 2023, ett år där vi tillsammans upplevt fortsatt utveckling men också utmaningar. Vi fortsätter arbetet med att implementera den strategi som högskolestyrelsen lagt fast för perioden 2020 till 2026, där den övergripande ambitionen är att högskolan Dalarna ska ha sådana kvaliteter att vi ska förtjänas att kallas för universitet.

I detta arbete har flera viktiga steg tagits under året. Arbetet med att integrera forskning och utbildning inom institutionerna har utvecklats positivt. Flera stora forskningsanslag har erövrats och möjliggjort genomförandet av spännande projekt. Under hösten har en överenskommelse om nytt arbetstidsavtal träffats och ett beslut har fattats om att införa flera organisatoriska förändringar som möjliggör större kollegialt ansvarstagande över den akademiska verksamheten. Processen för implementering av detta pågår och det är viktiga åtgärder som kommer att gagna vår fortsatta utveckling. 

Satsningar inom forskning både nationellt och internationellt

Ytterligare ett viktigt steg rör våra forskarutbildningar. Under året har vi startat vår fjärde forskarutbildning, den här gången inom teknikområdet. Våra övriga tre forskarutbildningar, som spelar en central roll i våra akademiska miljöer, har fortsatt växa och vi kan se fram mot ett stort antal disputationer nästa år.

Tidigare har lärosätet saknat ett regelverk kring inrättande av centrumbildningar för forskning och samverkan, men ett sådant finns nu på plats. Vi har också fortsatt varit delaktiga i viktiga globala satsningar i bland annat Bangladesh, Somaliland och Puntland. Där deltar vi i arbetet med att på sikt säkerställa välutbildade barnmorskor och därigenom främja kvinnors och barns överlevnad.

Utvecklat samarbete inom regionen

Vårt samarbete med det omgivande samhället, inklusive näringsliv och offentlig sektor, har fördjupats. Exempelvis har vi etablerat samarbete med Region Dalarna och Dalregementet för gemensamma initiativ inom folkhälsa, kompetensförsörjning samt anpassningar till en föränderlig omvärld. Vi har fortsatt att utveckla samarbetet med Hitachi Energy i linje med vårt strategiska avtal. Vi arbetar vidare aktivt för att integrera fler representanter från näringslivet och offentlig sektor i våra programråd för att säkerställa en relevant och anpassad utbildning.

Akademiska framgångar och förändrat planeringsarbete

I slutet av mars firade lärosätet akademisk högtid, då vi promoverade doktorer och hedersdoktorer, välkomnade nya professorer och uppmärksammade lärare som har utmärkt sig på pedagogisk grund. Det är en tid då vi stärker banden inom vår akademiska gemenskap och hyllar våra framgångar.

Men vi har haft och kommer att ha flera utmaningar som vi måste hantera. Den höga inflationen påverkar både samhället i stort och oss som lärosäte. Vi har under året jobbat med att förändra arbetssätt och tidigarelagt budgetarbetet för att kunna planera och vidta åtgärder i tid. Inför nästa år har verksamheterna gjort ett gediget planeringsarbete för att vi ska komma i ekonomisk balans.

Utvärderingar från Universitetskanslerämbetet

Vi har även fått besked från UKÄ att vi inte får återinrätta examenstillståndet för förskollärare. Det är en utmaning som vi noggrant analyserar och söker vägar att möta. Under nästa år kommer vårt kvalitetssystem för utbildning och forskning att utvärderas av UKÄ, en möjlighet för oss att få en genomgående extern granskning av vårt systems styrkor och utvecklingsområden. Förberedelsearbetet inför detta är redan i full gång och det kommer innebära en extra belastning för flera medarbetare under större delen av 2024.

Snart fylls nya Campus Borlänge med studenter

I Borlänge har renoveringen av de lokaler vi ska lämna påbörjats. Vi är tacksamma över den goda vilja som både medarbetare och studenter visat då vi flyttade till temporära lokaler i Borlänge i väntan på flytt till nytt campus. 

Det är avslutningsvis mycket positivt att konstatera att det finns ett ökat intresse att studera hos oss, vi har fler nya studenter jämfört med föregående år. Vi ser med stor förväntan fram emot att välkomna nya studenter till högskolan nästa år och extra speciellt till nya Campus Borlänge i samband med höstterminens start. Här skapar vi en modern, flexibel och inspirerande miljö för lärande och arbete, med syfte att möta framtidens behov och främja utvecklingen av högskolans verksamhet, inklusive kontakten med det omgivande samhället.

Vi ser också fram emot att inleda 2024 med en avslutningsceremoni, då vi tackar våra studenter för deras studietid hos oss och önskar dem lycka till i framtiden. Vi vill med dessa ord rikta ett varmt tack till alla våra medarbetare och önska er en fridfull julhelg som ger möjlighet till vila och återhämtning.

God Jul och Gott Nytt År!
Jörgen Elbe och Katarina Johansson

Senast granskad:
Senast granskad: