Hybrida disputationer skapar nya möjligheter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Allt sedan coronapandemin har vi blivit tvungna att snabbt hitta nya former och riktlinjer för vår verksamhet, exempelvis hur disputationer kan genomföras.

Vid en disputation fylls ofta salen av kolleger, vänner och släkt som kommit för att ta del av den stora dagen. Det senaste året har verkligheten sett annorlunda ut för de doktorander som försvarat sin avhandling – framför en skärm.

Steget över till det digitala har kanske inte varit lika stort som i andra branscher och verksamhetsområden. Redan innan pandemin har högskolan varit drivande i utvecklingen av nätburen undervisning. Formen för en disputation gör att det fungerar bra digitalt.

– Det positiva med det digitala formatet är att fler kan delta. Många av våra doktorander kommer från andra länder och det här ger deras vänner och kolleger utomlands en chans att ändå vara med, säger Märet Brunnstedt, forskarutbildningssamordnare och kontaktperson för disputationer inom högskolans egna forskarutbildningar.

På Campus Borlänge och Campus Falun finns ett antal salar och rum som är så kallade hybridsalar som gör det möjligt att delta i ett möte eller i undervisning på plats och digitalt samtidigt. Lokalerna är utrustade med ändamålsenlig kamera och ljud, för att mötesdeltagare ska kunna vara med på lika villkor både online och på plats, samtidigt via Zoom.

Aktuell disputation i pedagogiskt arbete

När Maria Larsson försvarar sin avhandling den 22 oktober är det som en hybrid disputation, alltså både på plats i Falun och digitalt. En av de nyligen färdigställda hybridsalarna kommer att användas.

– Det lite mindre lärosätets miljö passar mig både vad gäller närhet och den nybyggaranda som finns i forskningsmiljön i pedagogiskt arbete vid högskolan. Det är en öppen och stimulerande miljö med många skickliga forskare knutna till forskarutbildningen som både stöttar och utmanar mig i mina forskarstudier, säger Maria Larsson, doktorand i pedagogiskt arbete och undervisar inom lärarutbildningen vid högskolan.

Senast granskad:
Senast granskad: