Högskolepedagogiska workshoppar vårterminen 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Söker du inspiration för att utveckla din undervisning? Under vårterminen 2023 har du möjlighet att delta i en eller flera workshoppar kring aktuella högskolepedagogiska teman.
Personer som diskuterar.
Ulrika Lundholm Ericsson

Det främsta syftet med workshopparna är att du som inte har så lång undervisningserfarenhet ska öka din grundläggande kunskap om din roll som lärare. Du kommer ta del av praktiska verktyg och praktiskt agerande, samt ges utrymme att reflektera över lärarrollen både utifrån dig själv och i förhållande till de studenter du ska möta. Du kommer att introduceras till ett tänkande kring högskolepedagogiska frågor som kommer att öka din förmåga att fatta beslut i undervisningen som gagnar alla studenters lärande. Därtill får du möjlighet att möta nya kollegor.

Undervisningsformen i workshopparna är interaktiv och bygger på aktivt deltagande. Med stöd i teori och forskningsresultat kommer du att få möjlighet att analysera, diskutera och utveckla din undervisning inom det egna ämnesområdet. Du kommer också att få möjlighet att dela med dig av dina och ta del av andras erfarenheter.

Workshopparna arrangeras av avdelningen för stöd i utbildning och forskning, som har i uppdrag att utveckla den högskolepedagogiska verksamheten så att den bidrar till ett livslångt lärande för högskolans lärare och att en reflekterande undervisningskultur upprätthålls och utvecklas på Högskolan Dalarna.

Praktisk information

Vi kommer att träffas via Zoom under workshopparna och ingen förberedelse kommer att behövas för att delta.

16 februari kl. 8.30-12.00. Att välja undervisningsupplägg som främjar studenters lärande

Denna workshop är en introduktion till högskolepedagogik och aktuell forskning inom området. Du kommer att få möta centrala begrepp kring studenters lärande inom högre utbildning och speciellt forskningsresultat kring studentaktivt lärande.

2 mars kl. 8.30-12.00. Myndighetsutövning och läraruppdraget

Sveriges universitet och högskolor är statliga myndigheter och under denna workshop kommer du att få möjlighet att bekanta dig med de regelverk som styr högre utbildning. Utifrån det pedagogiska upplägget casemetodik kommer du att ta fram möjliga lösningar till några situationer som du kan komma att möta i din roll som universitetslärare.

23 mars kl. 8.30-12.00. Uppsatshandledning – bemötande och återkoppling

Under denna workshop kommer du att få möjlighet att reflektera över ditt förhållande till rollen som handledare. Relationen mellan student och handledare kommer att vara i fokus och aspekter som speciellt kommer att behandlas är förhållningssätt, förväntningar och återkoppling.

20 april kl. 8.30-12.00. Presentationsteknik med fokus på digital lärmiljö och digitala verktyg

Vad kännetecknar en bra presentation? Den frågan kommer du att få möjlighet att utforska i denna workshop. Du kommer också att få bekanta dig med några digitala verktyg som du kan använda för att göra dina presentationer i Zoom mer interaktiva.

11 mars kl. 8.30-12.00. Tillgänglig undervisning

Under denna workshop kommer du att få bekanta dig med några pedagogiska strategier för hur du kan anpassa din undervisning så att den blir mer tillgänglig för alla studenter utifrån modellen universell design för lärande.

Senast granskad:
Senast granskad: