Fortsatt fokus på att bli ett ännu starkare lärosäte samt ekonomi i balans

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolestyrelsen har godkänt årsredovisning och bokslut för 2022. Vi går in i 2023 med fortsatt fokus på en ekonomi i balans.

Det gångna året har varit händelserikt på många vis. Effekterna av pandemin avtog, samtidigt som den gav oss viktiga kunskaper och insikter om att vi som lärosäte klarar av att hantera snabba förändringar.

Det ekonomiska resultatet för 2022 är positivt och medför att myndighetskapitalet ökar med cirka åtta miljoner kronor, det positiva resultatet beror dock huvudsakligen på att vi kunnat nyttja tidigare sparad överproduktion. Verksamhetsstödet har också på relativt kort tid minskat sina kostnader.

– Det krävs en fortsatt stor medvetenhet kring framför allt kostnader för hela lärosätet. Vi ser exempelvis att institutionerna behöver öka sin produktion på utbildningssidan utan att kostnaderna ökar i någon större omfattning för att det ska bli balans i samtliga verksamhetsgrenar. När det gäller forskning är det av vikt att vi upparbetar de interna medlen samt ökar andelen externa medel. Men oberoende av verksamhetsgren är kvalitet alltid av högsta prioritet, säger Martin Norsell, rektor.

Ett exempel på kommande åtgärder är en gemensam workshop för högskolans och institutionernas högsta ledning kring den strategiska utvecklingen av utbildningsportföljen. Samverkan är fortsatt ovärderlig ur ett student-, medarbetar- och forskningsperspektiv för att få djupare förståelse och förankring.

Som lärosäte har vi fortsatt tydligt fokus på att bildning, utbildning och forskning ska växa i nära samspel, vilket skapar öppna vägar till kunskap för alla. Läs gärna årsredovisningen, den ger en överblick av hela högskolans verksamhet.

Senast granskad:
Senast granskad: