Förslag till lokalisering av sammanhållna akademiska miljöer / Proposal on location of cohesive academic environments

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslaget innebär att alla sammanhållna akademiska miljöerna kommer att vara lokaliserade till en och samma ort och campus. Ämnena filosofi, historia, religionsvetenskap, sociologi och statsvetenskap flyttas till nya Campus Borlänge.
Person i vit och brun tröja sittandes framför dator.
Medarbetare uppmuntras att framföra sina eventuella synpunkter på remissen till närmsta chef eller kollegial ledamot för vidare hantering. Pexels

Vid nya Campus Borlänge placeras:

  • Institutionen för information och teknik
  • Institutionen för kultur och samhälle inklusive filosofi, historia, religionsvetenskap, sociologi och statsvetenskap men exklusive avdelningen för medier som på sikt placeras på Campus Falun.

Verksamhetsstödet vid Campus Borlänge dimensioneras efter behov.

Vid Campus Falun placeras:

  • Institutionen för hälsa och välfärd
  • Institutionen för lärarutbildning
  • Institutionen för språk, litteratur och lärande

I rektors motivering för förslag till beslut tydliggörs att föreslaget ger ett bättre utnyttjande av högskolans lokaler, jämfört med det andra alternativet som också presenterades innan beslut. Förslaget innebär att de sammanhållna akademiska miljöerna är lokaliserade på samma ort. Institutionen för kultur och samhälle hålls ihop exklusive avdelningen för medier som tillika är en sammanhållen akademisk miljö. Institutionen för lärarutbildning och institutionen för språk, litteratur och lärande får ett tydligt och nödvändigt nära samband. Hänsyn har tagits till medarbetarnas yttranden i den enkät som genomfördes under februari 2023.

Så går remissen till

Senast den 5 maj ska remissvar vara inlämnade. Medarbetare uppmuntras att framföra sina eventuella synpunkter på remissen till närmsta chef eller kollegial ledamot för vidare hantering. Prefekt/motsvarande avger institutionens/motsvarande remissvar efter hörande av institutionernas ledningsråd/motsvarande.

Parallellt med remissen sker löpande dialog med facken – samt framtagande av en riskanalys. Det slutgiltiga förslaget om lokalisering av de sammanhållna akademiska miljöerna beslutas av högskolestyrelsen i juni.

Senast granskad:
Senast granskad: