Förslag kring institutionernas interna organisation presenteras

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbetsgruppen som har haft i uppdrag att se över den interna organisationen presenterar sitt förslag vid rektors ledningsråd den 27 mars.

Gruppens arbete bygger på en jämförelse och dialog kring hur andra lärosäten är organiserade, insamling av information från avdelningschefer och ämnesföreträdare samt på remissvar som inkommit med anledning av den översyn av olika roller som pågår. Målsättningen med det förslag som arbetsgruppen tagit fram är att institutionens roll som organisatorisk enhet för det akademiska arbetet stärks. Det innebär att institutionen ges det samlade ansvaret för strategi, ekonomi och personal. Huvudområdes- och ämnesföreträdares roller och ansvar är därmed mer framträdande i förslaget.

Förslaget innebär en förstärkning av det kollegiala inflytandet inom institutionen vilket överensstämmer med högskolans strategi. Fortsatt hantering av förslaget vad gäller till exempel remissförfarande och tidsaspekter kommer rektors ledningsråd att ta ställning till.

Senast granskad:
Senast granskad: