Finansiering för att nå ut med forskning och kurs i forskningskommunikation (Anmäl dig senast 15 augusti!)

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskningskommunikation är en del av öppen vetenskap!
Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond finansierar nu forskares kommunikationsinsatser. Dessutom genomför Vetenskap och Allmänhet en kurs i forskningskommunikation för forskare vid svenska medlemsorganisationer.


Finansiering för att kommunicera forskning och vetenskap

Allt fler finansiärer planerar och genomför nu olika typer av utlysningar inom forskningskommunikation.  Detta är kopplat till utvecklingen mot ett öppnare vetenskapssamhälle (öppen vetenskap), transparens och delaktighet, vilket ökar behovet av kommunikation av forskning. Det är också en följd av den rapport om forskares syn på forskningskommunikation som publicerades av Vetenskap och Allmänhet 2019: ”Jag vill, men hinner inte!”. Rapporten bygger på en enkät om forskningskommunikation och öppen vetenskap som nära 4 000 forskare i Sverige fick svara på under våren samma år. Resultatet av enkäten var tydligt - det var inte viljan som saknades. Forskarna hade istället svårt att hitta tid för att vända sig ut mot samhället med sin forskning.  

Nu utlyser Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Riksbankens jubileumsfond medel för  forskningskommunikation. 

Läs mer om finansiärernas utlysningar i tidningen Curie 

Kommunikationskurs för forskare

I november arrangerar Vetenskap & Allmänhet en webbaserad tvådagarskurs för forskare i forskningskommunikation. Kursen ingår i ett pilotprojekt som genomförs med stöd från Stiftelsen Natur & Kultur. Kursen vänder sig till disputerade forskare som är verksamma vid svenska lärosäten och kommer att ges på svenska. 

Målet med kursen är att forskarna ska förstå värdet av forskningskommunikation och känna sig bättre rustade att kommunicera sin forskning med det omgivande samhället.

Genom kursen kommer deltagarna erbjudas verktyg för att möta olika målgrupper och att tillgodose ökade krav från forskningsfinansiärer om kommunikation och spridning genom hela forskningsprocessen.

Mer information och anmälan

Kommunikationskursen är öppen för forskare vid Vetenskap och Allmänhets medlemsorganisationer.  

  • Kursen är helt on-line-baserad och sker via Zoom den 17–18 november.
  • Det finns ett begränsat antal platser på kursen.
  • Sista dag för anmälan är den 15 augusti.

Läs mer om kursen och anmäl dig här på Vetenskap och Allmänhets webbplats.  

Forskningskommunikation i forskarutbildningen

Vetenskapsrådet arbetar också med utveckling av en kurs i forskningskommunikation för doktorander. Ett grundkoncept testas just nu i ett pilotprojekt vid Örebro universitet. 

Vetenskapsrådet deltar också i sommarens stora ESOF-konferens (EuroScience Open Forum), den 13-16 juli, i Leiden, Nederländerna - med en programpunkt om hur forskningskommunikation kan bli en naturlig del i forskarutbildningen.
Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats och anmäl dig till konferensen

 

Senast granskad:
Senast granskad: