Etikprövningsmyndigheten får nytt regeringsuppdrag - att stärka kunskaperna om regelverket för etikprövning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Regeringen ger Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att göra informationsinsatser för att stärka kunskapen hos forskare och forskningshuvudmän om regelverket för etikprövning.

Kort bakgrund 

  • Vid planering av ett nytt forskningsprojekt på människa, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter ska ansvarig forskningshuvudman ta ställning till om forskningen omfattas av etikprövningslagen och om man behöver söka tillstånd för det. Bedömer den som är behörig att företräda huvudmannen (huvudsökande forskare) att forskningen faller inom lagens tillämpningsområde ska denne ansöka om etikprövning hos Etikprövningsmyndigheten.
  • Den 1 januari 2020 skärptes etikprövningslagen. Överklagandenämnden har därefter ökat tillsynen,  uppmärksammat att det finns brister i efterlevnaden av etikprövningslagen och synliggjort  kunskapsbrister som finns om forskningsetisk prövning i forskarsamhället men som kan åtgärdas. Även en skärpt straffskala har införts för de forskare som avsiktligt väljer att inte följa lagen.  


Etikprövningsmyndigheten - prövar forskningsetiska ansökningar från forskare.

Överklagandenämnden för etikprövning - den instans som forskare kan vända sig till om de är missnöjda med Etikprövningsmyndighetens beslut. Överklagandenämnden har också ett tillsynsansvar för att kontrollera att forskning inte sker utan etikgodkännande och att forskarna håller sig till de villkor som satts upp i godkännandet.

 

Nytt informationsuppdrag till Etikprövningsmyndigheten ska bidra till säkrare forskning

Nu har regeringen gett Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att stärka kunskapen hos forskare och forskningshuvudmän om regelverket för etikprövning. 

Se pressmeddelandet på Etikprövningsmyndighetens webbplats 2022-10-06

 

Direktör och chef för Etikprövningsmyndigheten, Johan Modin:  

-  Målsättningen med det nya regeringsuppdraget är att vi ska genomföra fler informationsinsatser och därmed underlätta det arbete som många forskningshuvudmän och forskare nu behöver göra för att kunna leva upp till de krav på etikprövning som gällt sedan etikprövningslagens tillkomst 2004. Nu under årets sista kvartal fokuserar vi helhjärtat på kommunikation. Vi kommer dels att löpande utöka informationen i våra befintliga kanaler, dels upprätta en plan för vilken information vi behöver och hur vi når ut med den på ett hållbart och tillgängligt sätt.   

Säkrare forskning och stärkt förtroende för forskning genom etikprövning

Genom etikprövning säkerställs att varje enskilt forskningsprojekt sker med respekt för människovärdet. Grundstenen för all forskning är att den har allmänhetens förtroende. Om etiska frågor på ett tydligare sätt blir en del av såväl planering som utförande av en forskningsstudie leder det till säkrare forskning. Det leder också till ökad forskning eftersom förtroendet för forskningen i Sverige ökar. I förlängningen skapar det även förutsättningar för mer högkvalitativ forskning.

Forskningshuvudmännen måste ta större ansvar

Etikprövningsmyndigheten menar att den skärpta lagens syfte inte är att straffa enskilda forskare eller att styra forskningen. Den ska istället hjälpa forskningshuvudmännen, dvs. universiteten, sjukhusen, regionerna och de privata läkemedelsbolagen, så att de kan ge rätt stöd till forskarna från början: 

– Forskningshuvudmännen behöver ta ett organisatoriskt ansvar och vidta åtgärder inom den egna verksamheten och skapa en infrastruktur som vägleder och stöttar forskarna. Om vi kan stärka kunskapen kring behovet av etikprövning och skapa insikter här, kan vi hjälpa både forskare och forskningshuvudmännen. På så sätt kan vi visa vilket värde etikprövning av hög kvalitet har för forskningen och samhället i stort, säger Johan Modin.

Det finns en avgörande förutsättning för att Etikprövningsmyndighetens förhoppningar om säkrare forskning och ökat förtroende för forskningen ska infrias:

Forskningshuvudmännen behöver ha goda rutiner för information, uppföljning och kontroll gällande frågor om etikprövning i den forskning de är ansvariga för och se till att de som arbetar med forskning får nödvändig utbildning i etikprövning och vad lagen säger. Vi hoppas att det nya regeringsuppdraget som Etikprövningsmyndigheten nu fått innebär att vi ska kunna hjälpa till i det arbetet, avslutar Johan Modin.

 

Kontakt:

Johan Modin, direktör och chef för Etikprövningsmyndigheten
010-475 08 01
johan.modin@etikprovning.se
www.etikprovning.se

 

Senast granskad:
Senast granskad: