Dekanerna informerar om aktuella ärenden

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om aktuella ärenden som Högskolan Dalarnas Utbildnings- och forskningsnämnd, UFN, hanterar för närvarande.

På gång

 • UFN:s förslag till nya Regler för kurs- och utbildningsplaner är ute på remiss. Remissvar önskas senast den 28 oktober (pvo@du.se).

 • För närvarande en översyn av Lokal examensordning och Anställningsordningen. Studentservice ansvarar för revidering av det förstnämnda styrdokumentet medan HR-avdelningen ansvarar för det sistnämnda. UFN för principiella diskussioner kopplade till dessa styrdokument under kommande möten. T ex diskuteras den 20 oktober frågan om krav på antal högskolepoäng ett examensarbete måste ha som ingår i examen från Högskolan Dalarna. Detta görs med sakkunniga från bl a Studentservice och i relation till Val-förordningen. UFN kommer även att diskutera anställningskategorier vid lärosätet kopplade till en reviderad Anställningsordning under hösten. Dekanerna vill uppmuntra lärarkollegiet att höra av sig med eventuella synpunkter på dessa principiella frågor.

 • Rektor har nu utsett valberedningen för höstens val till Forskarutbildningsnämnden, FUN. FUN ansvarar bland annat för utvärdering av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna. Valberedningen består av Mikael Olsson (professor materialteknik, IIT), Mats Rönnelid (professor i energiteknik, IIT) och Åsa Wedin (professor i pedagogiskt arbete, ISLL). Magnus Jobs, chef för utbildnings- och forskningskansliet har utsetts till valförrättare. Tre nya ledamöter ska väljas av lärarkollegiet den 8-15 november och dessa tillträder efter årsskiftet (omfattning 5% i tjänst).
  Mer information om valet.

 • Arbetet med en ny modell för utvärdering av forskningsverksamhetens kvalitet vid lärosätet fortsätter. Arbetsgruppen under UFN träffar under september och oktober proprefekter och personer med forskningsledande roll vid samtliga institutioner. Under hösten ligger arbetsgruppens fokus på vad som ska utvärderas.

 • UKÄ har haft hearing med högskolan gällande examenstillståndsprövning för forskarutbildningsämnet Energisystem i byggd miljö inom området Resurseffektiv byggd miljö. Dekanen Linda Vixner och ordförande för FUN Lars Rönnegård deltog i hearingen i egenskap av representanter för den kollegiala nämndorganisationen. Beslut väntas innan årsskiftet.

 • UFN:s examenstillståndsutskott, XU, har inför rektors beslut förhandsgranskat examensrättighetsansökan för förskollärarexamen som ILU planerade att skicka in till UKÄ i oktober 2021. XU sammanträde den 30 september och rekommenderade att lärosätet avvaktar med att skicka in ansökan. 

 • Ny nämnd efter årsskiftet: vid UFN:s konstituerande möte den 22 september beslutades att föreslå till rektor ny dekan och prodekan för perioden 220101-230630. Rektor har enligt UFN:s förslag den 11 oktober beslutat att Carl Olsmats (docent i industriell ekonomi , IIT) tillträder som ny dekan efter Linda Vixner. Prodekan för samma period är Katherina Dodou (docent i engelsk litteratur, ISLL). Övriga lärarrepresentanter i UFN efter årsskiftet är:
  Anna Annerberg (lektor i pedagogik, ILU), Mattias Aronsson (docent i franska, ISLL), Chris Bales (professor i energiteknik, IIT), Torsten Hylén (docent i religionsvetenskap, IKS), Fatumo Osman (docent i omvårdnad, IHOV), Albina Pashkevich (docent i turismvetenskap, IKS) och Lars Wallin (professor i omvårdnad, IHOV).

Med önskningar om en fortsatt fin höst,
Linda Vixner (dekan) och Katherina Dodou (prodekan)

Senast granskad:
Senast granskad: