Bidrag till Excellenscenter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu utlyser Vetenskapsrådet ett bidrag för att stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema samt bidrar till högre utbildning. Utlysningen är öppen för ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga frågeställningar inom alla områden.

Notera! 
Uppdatering från Vetenskapsrådet 2022-10-26: 
Observera att utlysningstexten uppdaterades 26 oktober under rubriken Krav för att ansöka/Kostnader och bidragsbelopp. Här har vi förtydligat att bidraget inte får användas till lokalkostnader och att lärosätena ska bidra med medfinansiering för eventuella forskningsomkostnader för internationella gästforskare.


Ny utlysning för att bygga upp och utveckla forskningsmiljöer

Vetenskapsrådet utlyser nu medel för uppbyggnad och utveckling av forskningsmiljöer och välkomnar ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga vetenskapliga frågeställningar. Utlysningen är öppen för ansökningar från alla områden: 

  • Humaniora och samhällsvetenskap
  • Konstnärlig forskning
  • Medicin och hälsa
  • Naturvetenskap och teknikvetenskap 
  • Utbildningsvetenskap
  • Utvecklingsforskning 

Om utlysningen

Stödform: Verksamhetsstöd

Sökande: Enskild forskare

Medverkande forskare:
Minst två och upp till fyra andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Även dessa ska vara anställda och verksamma vid en svensk organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav för (och också har godkänts som) medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag.

Bidragstid: 5 år. Möjlighet att ansöka om ytterligare 5 år kan komma att bli aktuellt.

Bidragsbelopp: Minst 4 000 000 kronor per år, max 6 000 000 kronor per år.

Budgetram för utlysningen: Upp till 10 bidrag kan komma att beviljas.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 21 september 2022 (kl. 14.00) – 22 november 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av juni 2023

 

Notera:

- Ett formellt stödbrev för varje deltagande forskare (sökande och medverkande forskare) ska undertecknas av en företrädare för det aktuella lärosätet, och inkluderas i ansökan. Det inkluderar även medelsförvaltaren.

- Ett digitalt informationsmöte kommer att hållas den 4 oktober kl. 13.00–15.00, där bidragsformen presenteras och ger sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan.

Mer information

Fullständig information om utlysningen och anmälan till informationsmötet finns på Vetenskapsrådet webbplats

Senast granskad:
Senast granskad: