Arbetet för ett förnyat tillstånd att examinera förskollärare fortgår

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan har arbetat systematiskt med att få tillbaka rätten att examinera förskollärare sedan tillståndet drogs tillbaka för två år sedan. Nu har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lämnat besked om att vissa kompletteringar behöver göras i ansökan.

Beskedet visar att de åtgärder som gjorts till största del bedöms som tillfredsställande, men att det behövs vissa förtydliganden inom sex månader. Ett nytt beslut om examenstillstånd beräknas fattas av UKÄ i mitten av 2023. Det innebär att första antagningsomgången kan bli våren 2024.

– Det besked som nu kommit är positivt. Vi har genomfört en rad åtgärder för att komma till rätta med UKÄ:s kritik i det tidigare utlåtandet, vilket de har uppmärksammat. Dessutom har vi inlett ett utvecklingsarbete med andra lärosäten för att dra lärdom av deras arbete, med fokus på så bra kvalitet som möjligt för våra studenter, säger Madeleine Michaëlsson, prefekt vid institutionen för lärarutbildning.

UKÄ uttrycker att de ser att satsningar och åtgärder gjorts, men att ytterligare tydlighet kopplat till bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat krävs. Lärosätet ska kunna säkra hög kvalitet i utbildningen och genom de kompletteringar som efterfrågas så ska det uppnås.

I utlåtandet finns fortsatt tydligt beröm kring lärosätets samverkan och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). De ser att utbildningen håller hög kvalitet och utvecklar studenternas förmåga att möta förändringar i arbetslivet. Lärosätet får också beröm för en stark miljö där forskning och utbildning möts, samt att studenterna är i fokus genom den kontakt som finns mellan student och lärare.

– Engagemanget hos arbetsgruppen, medarbetare och högskolans ledning är och har varit stort under hela processen, vilket är oerhört värdefullt. Vi kommer att fortsätta det arbetet med samma kraft för att få vår ansökan om förnyad examensrätt beviljad, avslutar Madeleine Michaëlsson.

Senast granskad:
Senast granskad: