Antalet platser i våra salar är fortsatt justerat

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Flera föreläsningssalar och tentamenssalar är tillfälligt ommöblerade för att avstånd även fortsättningsvis ska kunna hållas. Timeedit är uppdaterat med gällande antal platser per sal.

Enligt rektorsbeslut så gäller restriktioner på två meters avstånd mellan sittplatser i högskolans undervisningssalar höstterminen ut. Detta beslut omprövas kontinuerligt och kan komma att ändras. Om rektorsbeslutet upphävs eller förändras kommer detta att kommuniceras så att Fastighetsavdelningen får möjlighet att anpassa lokalen. Observera att justera inte möbleringen i lokalen på eget initiativ.

Information om antal sittplatser i respektive sal

Senast granskad:
Senast granskad: