Ansvarsförbindelse

Ansvarsförbindelse för användning av dator-, nät- och systemresurser på Högskolan Dalarna.

Datorresurser, datornät, kringutrustning och konton ägs och drivs av Högskolan Dalarna för användning i av Högskolan Dalarna auktoriserad verksamhet. All annan verksamhet, såsom egen utveckling, är enbart tillåten när den:

 • ordinarie användningen inte störs
 • inte innebär brott mot dessa föreskrifter
 • inte står i strid med sektionens/avdelningens regler, Högskolan Dalarnas föreskrifter, SUNETs regler eller gällande lagstiftning

Med behörig i dessa föreskrifter avses person som tilldelats användarkonto eller annan som fått tillåtelse att använda Högskolan Dalarnas dator-, nät- eller systemresurser.

För innehavare av behörighet gäller

 • Behörigheten och därtill hörande resurser får endast användas av behörig innehavare.
 • Lösenordet som tillhör behörigheten måste hållas hemligt. För detaljerad information om lösenordsregler se separat dokument.
 • Behörigheten är tidsbegränsad och kommer att upphöra när studierna, anställningen, projektet eller motsvarande upphör. Högskolan Dalarna har rätt att avsluta behörighet som varit inaktiv mer än sex månader om ingen annan 
  överenskommelse finns.

För användning av Högskolan Dalarnas dator-, nät- och systemresurser gäller

 • Sabotage eller störande verksamhet mot systemet eller andra användare samt intrång eller försök till intrång i system, lokalt såväl som på system utanför Högskolan Dalarna, är förbjudet.
 • Nedladdning, visning och distribution av material som kan upplevas som stötande är förbjudet.
 • Kommersiell användning av Högskolan Dalarnas datorresurser är förbjuden om ej annat överenskommits.
 • Högskolan Dalarna kan ej hållas ansvarig för systemens funktion eller tillgänglighet.
 • Det är ej tillåtet att utnyttja felkonfigureringar, programfel eller andra metoder i syfte att skaffa utökade systemrättigheter eller annan behörighet än de utdelade av systempersonal.
 • Alla som upptäcker fel, brister, regelbrott, oegentligheter eller andra problem skall rapportera detta inom skälig tid till IT-avdelningen.
 • Bara material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras. Allt upphovsrättsligt skyddat material får enbart kopieras eller distribueras med tillåtelse från rättighetsinnehavaren.
 • Högskolan Dalarna förbehåller sig rätten att inskränka möjligheten att publicera och distribuera material via Högskolan Dalarnas utrustning.

Påföljder och åtgärder vid regelbrott

 • Systemansvariga skall anmäla brott mot dessa föreskrifter samt gällande lagstiftning till disciplinnämnden och/eller polis, vilket kan leda till kontohavarens avstängning från studier och/eller rättsliga påföljder.
 • För systemansvariga gäller tystnadsplikt, dock ej mot disciplinnämnd eller motsvarande, samt rättsvårdande myndigheter.
 • För att sköta den dagliga driften, samt kontrollera att dessa föreskrifter efterlevs, har systemansvariga rätt att inom sitt ansvarsområde utan förvarning övervaka Högskolan Dalarnas system och kontrollera innehållet i trafik, data e.d som finns lagrade eller är under befordran.
 • Systemansvariga har rätt att vid grundad misstanke om regelbrott hindra tillgång till Högskolan Dalarnas dator-, nät-, och systemresurser.

Gällande föreskrifter finns tillgängliga via www.du.se
Jag förbinder mig att hålla mig informerad om, och följa, de för var tid gällande föreskrifter för användning av Högskolan Dalarnas datorsystem. Härmed intygas att jag idag tagit del av dessa föreskrifter. Jag är även medveten om att ovarsam användning och underlåtenhet att följa ansvarigas anvisningar kan medföra att tillgång till dator-, nät-, och systemresurser stängs av.

Senast granskad:
Senast granskad: