Höstens utbildningsprogram och kurspaket med internationell antagning erbjuds nätbaserat

Då den fortsatta utvecklingen gällande pandemin Covid-19 och dess medföljande restriktioner i dagsläget är svår att förutsäga har Högskolan Dalarna tagit beslut rörande undervisningsformerna för höstterminen 2020.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

De studenter, framförallt de avgiftsskyldiga, som antas till våra internationella utbildningsprogram befinner sig i en mer komplicerad pandemikontext än svenska studenter. Detta kopplat till exempelvis utresetillstånd, visum och uppehållstillstånd. Av det skälet behöver Högskolan Dalarna ge studenterna tydlig information om vad som gäller inför höstterminen 2020.

Det har den 8/5 beslutas:

  • Att all undervisning och examination på höstens utbildningsprogram och kurspaket med internationell antagning ska erbjudas nätbaserat under höstterminen.
  • Att ge programansvarig i berörda program extraordinär befogenhet att avvika från utbildningsplan och efter samråd med akademichef besluta om ändringar i programstruktur.
  • Att examinator i varje kurs har extraordinär befogenhet att i enlighet med ovanstående avvika från kursplan och efter samråd med akademichef besluta om ändrade examinationsformer och arbetsformer för berörda kurser.
  • Att betalningsskyldiga studenter ges möjlighet att få registrera sig för kurser och börja läsa på nätet men ändå få rätt till en återbetalning efter 2 veckor.

Bakgrund
Högskolan Dalarna bedriver sedan 2020-03-18 all utbildningsverksamhet nätbaserat, baserat på regeringens rekommendation. Högskolan Dalarnas målsättning är att undervisnings- och examinationsformerna utformas så att kvaliteten i utbildningen och studenternas rättssäkerhet bibehålls, samtidigt som risken för smittspridning begränsas.

Kontaktperson gällande frågor kring ovanstående beslut:

Jonas Tosteby, Vicerektor Utbildning Högskolan Dalarna, 023- 77 83 61

Senast granskad:
Senast granskad: