Årets bästa uppsats på temat hållbar utveckling: Genomtänkt planering för bostadsområdet halverar behovet av tillförd energi

Anastasiia An heter vinnaren av årets ”bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling”, som nu delas ut för tredje gången till studenter på Högskolan Dalarna. Priset består av ett resebidrag om 10 000 kr.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anastasiia Ann vid dator

Anastasiia har läst på Högskolan Dalarnas magisterprogram i Energieffektivt byggande. Anastasiia har i sin uppsats studerat hur energiprestandan i ett planerat nytt bostadsområde kan förbättras. Som studieobjekt har hon använt Bysjöstrand, en så kallad ekoby under uppförande strax söder om Grangärde utanför Ludvika.

I uppsatsen kombineras flera olika slags analyser och tekniker för att åstadkomma ett så lågt energibehov som möjligt. Faktorer som har studerats är byggnadernas placering i förhållande till varandra, hur varje enskild byggnad orienteras, hur stor del av fasaden som består av glas samt husens isolering. Detta kombineras med produktion av solel på varje byggnad. Sammantaget visar studien att den totala årliga energiförbrukningen i ekobyn kan minskas med hela 50%.

– Det bekräftar att de strategiska beslut som tas i ett tidigt skede av utformandet av byggnader och bostadsområden kan påverka energibehovet. Dessutom kan fördelarna med att minska energiförbrukningen maximeras genom att använda förnybara energikällor, berättar Anastasiia. Hon tillägger att de föreslagna åtgärderna för energioptimering stöds av ekonomiska beräkningar, som visar att det är ekonomiskt försvarbart att investera i dessa åtgärder.

Hur önskar du att det du har kommit fram till i ditt examensarbete används i framtiden? Vem tror du kan ha användning av de slutsatser som du har dragit?

–  Arkitekter och ingenjörer har ofta höga ambitioner när det kommer till hållbarhet och det är ett arbete som jag vill bidra till. Att kombinera energieffektiv design med produktion av förnybar energi är ett av de bästa sätten som byggindustrin kan bidra till ett mer hållbart samhälle och genom det minska sitt koldioxidavtryck, säger Anastasiia.

Juryn som utsett det vinnande bidraget har bestått av tre medlemmar från Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling, och deras motivering lyder:

Energi är oerhört centralt för en hållbar omställning. På sikt behöver hela samhället bli fossilfritt. Detta kan åstadkommas dels genom tillförsel av mer förnybar energi, dels genom klokare användning av den energi som tillförs. Anastasiia An kombinerar båda dessa angreppssätt när hon tar sig an möjligheten att i tidig planeringsfas försöka optimera energiprestandan i ett bostadsområde. Den kombination av analyser som görs i arbetet visar på stor förbättringspotential. Angreppssättet är tillämpbart även i andra sammanhang vid planering av byggprojekt, den möjliga samhällsnyttan av arbetet är därför stor. Anastasiias arbete är mycket systematiskt genomfört, och förutom vetenskaplig stringens är uppsatsen pedagogiskt skriven och därmed relativt tillgänglig även för den som inte själv är i bygg- eller energibranschen.

Här finns magisteruppsatsen att läsa

This page in English

Senast granskad:
Senast granskad: