Personlig presentation av Jenny Ericson

Univ lektor omvårdnad, Avd 1 Omvårdnad

Jenny Ericson, barnsjuksköterska och medicine doktor. Arbetar som klinisklektor vid högskolan och landstinget Dalarna. Forskar om amning och för tidigt födda barn. Har erfarenhet av att planera och genomföra en stor randomiserad kontrollerad multicenterstudie samt genomföra registerforskning. Har använt flertalet studiedesigner och analysmetoder i sin forskning, till exempel RCT, register, kvalitativa och mixed-method designer. Jenny har jobbat på neonatalavdelningar och barnavdelning (Falun och Stockholm) under många år och har stor erfarenhet av att vårda för tidigt födda barn.

Jenny undervisar på sjuksköterskeprogrammet, barnmorske- och distriktsjuksköteprogrammen.

Forskningsprojekt

Amningsstöd via telefon

Syftet med denna randomiserade kontrollerande multicenterstudie (RCT), var att undersöka effekten och kostnadseffektiviteten av proaktivt amningsstöd via telefon på amning, till mammor med prematura barn, efter utskrivning från neonatalavdelning.

Interventionen omfattade proaktivt (initierat av amningsstödteamet) dagligt telefonstöd från dag 1-14 efter utskrivningen. Dessutom erbjöds alltid reaktivt (mammainitierat) stöd via telefon. Kontrollgruppen erbjöds endast reaktivt stöd där mammorna kunde ringa amningsstödteamet från dag 1-14 efter utskrivningen.

Studien genomfördes på sex neonatalavdelningar i Sverige; Falun, Örebro, Skövde, Karlstad, Trollhättan och Sunderbyn. På varje avdelning fanns ett amningsstödjande team med ungefär 10 medlemmar, som genomförde de proaktiva telefonsamtalen och tog emot reaktiva samtal.

Fem vetenskapliga publikationer har publicerats med data från detta projekt.

Det pågår sammanställning av ytterligare material från detta projekt, bland annat föräldrastress, amningsupplevelse och medierande faktorer på amning.

Hälsa och utveckling vid sex års ålder hos måttligt för tidigt födda barn – en longitudinell kohort studie

Måttligt för tidigt födda barn (32-36 graviditetsveckor, gv) är en utsatt grupp med ökad risk för ohälsa och sämre utveckling. Nutrition är en viktig faktor för att främja barns hälsa och utveckling. Dock finns det mycket lite kunskap om hur nutritionen under vårdtiden på neonatalavdelningen påverkar måttligt för tidigt födda barns hälsa och utveckling senare i livet. Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra hälsa och utveckling vid 6 års ålder hos måttligt för tidigt födda barn (32-36 gv)​ som fått enbart bröstmjölk alternativt bröstmjölk i kombination med komjölksbaserad berikning eller modersmjölksersättning under vårdtiden på neonatalavdelningen. I och med studien ”Amningsstöd via telefon” finns möjligheten att följa en grupp måttligt för tidigt födda barn (32-36 gv) när de blir 6 år. Insamling av data kommer att pågå under tre år (2018.12-2021.12).  

Tidigt stöd från barnavårdscentralen (BVC) och upplevelse av föräldraskap

Idag saknas kunskap om när bästa tidpunkten för ett första hembesök av barnavårdscentralen (BVC) är lämpligt. På Elsborgs familjecentral pågår ett projekt om ett tidigt hembesök, ungefär dag 3 efter förlossningen. Som en del i utvärderingen av detta projekt genomförs en studie. Syftet med studien är att undersöka hur ett tidigt hembesök av BVC-sjuksköterskan påverkar amning och föräldraskap samt vilka föräldrarnas förväntningar och upplevelser är. Insamling av data kommer att ske under 2019.

Publikationer