Personlig presentation av Manzur Kader

Forskare, medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

- Leg. fysioterapeut, Forskare, "UDDGait™: Uppsala-Dalarna Dementia and Gait project," fokuserar på tidig identifiering av risk för demensutveckling

 - Lärare vid Karlstads universitet.

- Ansluten till forskning, Karolinska institutet.

- Tidigare postdoktor, Karolinska institutet.

Bakgrund

För närvarande innehar jag en position som forskare inom medicinsk vetenskap vid forskningsprojektet "UDDGait™: Uppsala-Dalarna Dementia and Gait project" vid Högskolan Dalarna.

Min roll innefattar undervisning samt bidragande till akademiska insatser både inom Sverige och internationellt.

I min senaste postdoktortjänst vid Karolinska Institutet fokuserade jag på studier av hälsoutfall hos svenska fotbollsspelare, särskilt med avseende på psykiska och neurodegenerativa sjukdomar.

Dessutom har jag varit verksam som postdoktor och för närvarande som anknuten forskare vid Karolinska Institutet med inriktning på undersökning av skiftarbete och dess negativa hälsoeffekter bland vårdpersonal i Sverige.

Undervisning

Aktuell undervisning:

 1. Universitetsadjunkt: För närvarande är jag anställd som timanställd universitetsadjunkt vid Karlstads universitet i Sverige. Inom ramen för min roll undervisar jag studenter på både kandidat- och masternivå i olika kurser som omfattar ämnesområdena "folkhälsovetenskap". Jag nuvarande undervisar huvudsakligen i följande kurser:

  - Levnadsvanor – fysiologi och hälsa (Kandidat, Kurskod FHGLH1).
  I denna kurs har jag ansvaret för att föreläsa om ämnena Stillasittande och dess inverkan på hälsan, hälsofrämjande aspekter av fysisk aktivitet, samt aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet. Mitt uppdrag kräver en bred kompetens inom dessa ämnen och ger mig möjlighet att dela med.

  - Examensarbete i folkhälsovetenskap (Master, Kurskod FHABE3).
  Jag innehar för närvarande rollen som handledare för många studenter i deras akademiska uppsatser.

 2. "Honorary Assistant Professor": Sedan november 2021 innehar jag titeln "Honorary Assistant Professor" vid Jessore University of Science and Technology i Bangladesh. Mitt ansvar omfattar kursledarskapet för "Forskningsetik" på Masterprogrammet i fysioterapi. Dessutom undervisar jag inom specifika områden inom rehabiliteringsvetenskap och fysioterapi. Dessa kurser ges online, och jag är även involverad i utvecklingen av distanskurser med syfte att främja individuellt distanslärande.

 3. Gästlärare: Som gästlärare vid Mittuniversitetet i Sverige.

Senaste undervisning vid Karolinska institutet i Stockholm

Under mina två postdoktortjänster mellan 2019 och 2023 har jag undervisat vid Karolinska Institutet, främst inom Mastersprogrammen i Folkhälsovetenskap (Programkod 4FH19) och Magisterprogrammet i arbete och hälsa (Programkod 3AH23).

Inom Mastersprogrammen i Folkhälsovetenskap har primärt varit involverad i följande kurser:

 • "Applied Epidemiology 2 - Determinants of Health" (kurskod FH095)
  Min roll i denna kurs inkluderar utveckling av kursplan, genomförande av undervisning (föreläsningar och projektbaserade lärandeaktiviteter), tillhandahållande av statistisk träning och examination av individuella presentationer.
 • Examensarbete i folkhälsovetenskap (kurskod 4FH057

Inom Magisterprogrammet i arbete och hälsa har jag främst undervisat i följande kurser.

 • Arbetsliv och hälsa (kurskod 3AH015)
 • Examensarbete i arbete och hälsa (kurskod 3AH013)
  Min roll omfattade även bedömning av uppsatser, inklusive bedömning av studenternas opponering och rättning av tentafrågor

 

Inbjuden till undervisning

Jag har vid flera tillfällen blivit inbjuden att föreläsa internationellt, exempelvis i Sonderborg, Danmark, av COST (European Cooperation in Science and Technology), där jag undervisade i kursen "Grundläggande epidemiologi" under februari 2019.

Forskning

AKTUELL FORSKNING

Forskare i medicinsk vetenskap (100%)
Högskolan Dalarna, Falun, Avd. för medicinska vetenskaper, Inst. för hälsa och välfärd

Projekt: ” "UDDGait™: Uppsala-Dalarna Dementia and Gait project," fokuserar på tidig identifiering av risk för demensutveckling”
Jag är för närvarande anställd som forskare inom ramen för projektet "UDDGait™: Uppsala-Dalarna Dementia and Gait project" vid Högskolan Dalarna. 

UDDGait™ utgör ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med övergripande målet att upptäcka tidiga tecken på kognitiv funktionsnedsättning och risken för att utveckla demens. Vår forskning fokuserar särskilt på en nyanserad metod som kallas "dual-task-test", vilken involverar integrering av en etablerad rörlighetsbedömning, Timed Up-and-Go (TUG), med en samtidig verbal uppgift, kallad TUG dual-task (TUGdt), som anses lovande för att tidigt identifiera demens. Patienter har kontinuerligt inkluderats i minnesutredningar vid två specialistkliniker, vid Uppsala Universitetssjukhus och Falu Sjukhus, medan åldersmatchade individer utan kognitiv nedsättning har rekryterats i Uppsala under perioden april 2015 till mars 2019. Projektet drivs i samarbete mellan forskare vid Högskolan Dalarna, Uppsala Universitet, Umeå Universitet och Tecnologico de Monterrey, Mexiko. 

SENASTE ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING

Jag har lett flera stora forskningsstudier både inom Sverige och internationellt.

1. Min senaste postdoktortjänst (mar 2022-feb 2023)
 Karolinska institutet, Enheten klinisk epidemiologi, Avdelning Medicin Solna

Projekt: ”Fotbollsspelares (i Allsvenskan) hälsoutfall, särskilt psykiska-och neurodegenerativa sjukdomar senare i livet”

Detta var min andra postdoktortjänst vid Karolinska Institutet, genomfördes i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet och utnyttjade nationella hälso- och administrativa register, såsom Patientregistret, Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret. 
Projektet grundar sig på den ökande oron kring att upprepade mindre huvudtraumor, exempelvis genom att nicka på en fotboll, ökar risken för neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom samt vissa psykiatriska störningar senare i livet.

Som försteförfattare publicerade jag nyligen en studie i "British Journal of Sports Medicine" för att ytterligare undersöka psykiska hälsoutfall bland elitfotbollsspelare. Vi genomförde en kohortstudie av manliga fotbollsspelare som hade deltagit i den svenska högsta divisionen och använde registerdata på nationell nivå för att bedöma risken för depression och ångestrelaterade störningar samt självmord jämfört med en kontrollgrupp ur befolkningen.

Hittills har detta arbete resulterat i tre publikationer i högt ansedda tidskrifter såsom BMJ, Lancet Public Health och British Journal of Sports Medicine. Den senaste publikationen om neurodegenerativa sjukdomar bland elitfotbollsspelare fick stor medial uppmärksamhet och omnämndes bland annat i svenska TV-nyheter (SVT) samt i flera andra europeiska TV-nyhetskanaler, tidningar och av experter från olika delar av världen. (Länk till artikeln: https://www.theguardian.com/football/2023/mar/16/footballers-50-more-likely-to-develop-dementia-study-finds) 

2. Min första postdoktortjänst (dec 2018-jan 2022), och nuvarande anknytning till forskning
Karolinska institutet, IMM, enheten för arbetsmedicin

Projekt: ”Skift- och nattarbetets påverkan på hälsan bland sjukvårdspersonaler”

Min första postdoktortjänst inom projektet "Arbetstider och hälsa i Sjukvården (ATHOS) vid Karolinska Institutet (2018-2022) undersökte jag effekter av skift- och nattarbete samt långa arbetstider på risken för cancer, hjärt-kärlsjukdomar, cerebrovaskulära sjukdomar och graviditetsutfall bland vårdpersonaler. Studien baserades på data från olika nationella register, såsom patientregister, medicinskt födelseregister och arbetstidsdata från HEROMA i sjukvården mellan 2008 och 2017.

3. Jag är för närvarande anknuten till forskning (10%) i projektet "Nattarbete, arbetstider och vanliga psykiska störningar (PATOHS)", finansierat av FORTE under perioden 2022-2024 som utgör en fortsättning av mitt tidigare postdoktoratprojekt ATHOS.

Jag har haft en central roll i strukturering, hantering och analys av data med hjälp av statistikprogrammet SAS, samt författade första utkastet till samtliga manuskript. Fem artiklar har publicerats och två ytterligare är under granskning inom ramen för detta projekt.

PROJEKTLEDNING TILL INTERNATIONELLT SAMARBETE 

Utöver min inriktning inom akademin i Sverige är jag även engagerad i interdisciplinära och internationella projektledningsuppgifter, där jag tillför min expertis inom forskningsmetoder, demografisk hälsoundersökning, validering av frågeformulär och interventionsstudier. Nedan sammanfattar jag några av mina arbetsinsatser:

1. Projekt: andningsrehabilitering för patienter med COVID-19:

Jag har varit projektledare (PI) för ett projekt sedan juni 2020 med titeln “Breathing exercise intervention in patients with COVID-19”. Projektet utgår från en kvasi-experimentell design för att undersöka effekterna av kortvariga andningsövningar på respiratorisk återhämtning (t.ex. syresättning, hjärtfrekvens, behov av syrebehandling) hos sjukhusvårdade patienter med COVID-19. Projektet har resulterat i en publicerad forskningsartikel samt två konferensartiklar.


2. Projekt: Hälso-relaterad livskvalitet hos patienter efter stroke i Bangladesh:

- Som projektledare (PI) har jag nyligen lett ett projekt som syftade till att undersöka potentiella faktorer relaterade till hälsorelaterad livskvalitet bland patienter efter stroke i Bangladesh. Projektet inkluderade 424 strokeöverlevare som genomgick rehabilitering vid fyra tertiära sjukhus i landet. Vi använde den väletablerade bedömningsmetoden European Quality of Life Scale-5 Dimensions (EuroQol-5D), som omfattar dimensioner såsom rörlighet, självomsorg, dagliga aktiviteter, smärta/obehag och ångest/depression.


3. Projekt: Begränsningar i aktivitet och deltagande hos personer med ryggmärgsskada:

Som PI har jag lett projektet om “Factors associated with activity limitations and participation restrictions in people with spinal cord injury in Bangladesh". Jag har använt data från det största rehabiliteringscentret för personer med ryggmärgsskada i Bangladesh, vilket resulterat i en publicerad forskningsartikel och tre konferensartiklar. 

- Baserat på uppföljningsdata från denna population har jag nyligen utfört en psykometrisk studie för att validera den bengaliska versionen av ”WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0)”, vilken för närvarande genomgår granskning för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

4. Projekt: Att undersöka om tränarens utbildning och har någon koppling till sina tränares muskel- och skelettsmärta:

Som projektledare har jag haft förmånen att leda arbetet med tränarutbildning och undersökt sambandet mellan tränarnas utbildningsnivå och erfarenhet samt risken för deras tränade individers muskel- och skelettsmärta. Studien omfattade 1177 deltagare (i åldrarna 15−60 år) från 74 fitnesscenter i Bangladesh, vilket resulterat i en publicerad forskningsartikel.

5. Projekt: Studier baserade på Demografiska och hälsoundersökningar (DHS):

Under de senaste 10 åren har jag arbetat med "Demografiska och hälsoundersökningar (DHS)", som är en nationellt representativ hushållsundersökning som genomförs i många länder runt om i världen. Jag har främst använt DHS-data relaterade till mödras och barns hälsa från Bangladesh, Indien, Pakistan och Nepal, vilket har resulterat i ett betydande antal publikationer i min forskningsportfölj.

Inte minst har jag handledt en MPhil-student från University of West London, Brentford, London. Projektet syftar till att identifiera faktorer associerade med komplexa former av undernäring hos barn under 5 år i Bangladesh. Fem artiklar har publicerats med handledning från min sida.

Publikationer