Katarina Lindahl

Personlig presentation av Katarina Lindahl

Excellent lärare engelska
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Fil lic ämnesdidaktik med inriktning engelska
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Excellent lärare och pedagogisk utvecklare på Institutionen för språk, litteratur och lärande.  Arbetar framförallt med kurser på lärarutbildningen inom engelskdidaktik, på KPU och med handledning av examensarbeten. Gör också en del av min tjänst som lärarresurs på NGLC. 

Bakgrund

Jag är universitetsadjunkt i engelska med didaktisk inriktning och undervisar i kurser både inom ämnet engelska och i ämnet pedagogiskt arbete.

Jag studerade lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet vid Karlstads universitet och har arbetat både på grundskolan och gymnasiet som lärare i engelska och religionskunskap. 2012 påbörjade jag min forskarutbildning vid forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) vid Göteborgs Universitet och var jag klar med min licentiatexamen i ämnesdidaktik med inriktning engelska 2015.

Pedagogisk utveckling och övriga uppdrag

2021 blev jag befordrad till excellent lärare och jag arbetar ständigt med att utveckla min egen undervisning. Dessutom har jag en del övriga uppdrag i min tjänst inom högskolepedagogisk utveckling.

Genom mitt uppdrag som pedagogisk utvecklare har jag sedan 2018 lett en grupp som arbetat med  kollegialt lärande och högskoledidaktisk kompetensutveckling sedan HT 2018. Gruppen genomför workshops för universitetslärare med syfte att bidra till ett kollegialt lärande.

Vid Institutionen för språk, litteratur och lärande är jag representant i utbildningsutskottet. Utskottet är ett beredande utskott som bland annat arbetar för institutionens pedagogiska utveckling och främjar och driver utbildningsrelaterade frågor och aktiviteter. 

Jag arbetar också med didaktisk digital utveckling på NGL-centrum (Next Generation Learning Centre) och med att vara en resurs för lärare i mötet med de digitala verktyg vi använder i undervisningen.

Som teknisk redaktör för tidskriften Utbildning & Lärande som ges ut av Högskolan Dalarna ansvarar jag för sättning och publicering. När vi tog övertidskriften 2018 ansvarade jag för att ta fram tidskriftens design och layout. Jag arbetar också med utskick av nyhetsbrevet som medföljer varje nummer och en del av arbetsuppgifterna handlar om att nå ut med forskningen som publiceras digitalt. 

Undervisning

Jag började som universitetsadjunkt vid högskolan Dalarna i augusti 2015 och undervisar i språkdidaktik och examensarbeteskurser inom ämnet engelska och i flera kurser på lärarutbildningen, framförallt inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Jag undervisar i samtliga kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på programmet och har tillsammans med mina kollegor arbetat med att lyfta fram progressionen mellan kurserna.

Forskning

Min licentiatuppsats fokuserade på yrkesanpassning av engelskundervisningen på bygg- och anläggningsprogrammet. I ett allt mer internationellt arbetsliv ökar behovet av att kunna engelska både för elever på yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Därför undersökte jag hur, och på vilka sätt, yrkesengelska är en del av engelskundervisningen på bygg- och anläggningsprogrammet. Studien genomfördes i två delar, en policyanalys av de tre senaste svenska gymnasiereformerna (Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011) och semistrukturerade intervjuer med engelsklärare på bygg- och anläggningsprogrammet. Intervjuerna kategoriserades med hjälp av Spradley’s (1979) semantic relationships och taxonomier. Genom begreppet ”policy enactment” (Ball 1993; Ozga, 1990; 2000) analyserades sambandet mellan policy och praktik, och Bernsteins (1990; 2000) teoretiska ramverk med begrepp som klassifikation, inramning och horisontell och vertikal diskurs användes i analysen.

På senare år har jag intresserat mig mer för hur digitala verktyg används i undervisning inom högre utbildning och har publicerat ett par bokkapitel och konferensbidrag på detta tema.  

Publikationer